Disclaimer Site Naturisme Isabellagriend

Ondanks de constante zorg en aandacht die het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend aan de samenstelling van naturisme-isabellagriend.nl besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Het bestuur heeft de verwijzingen naar andere websites door middel van hyperlinks met zorg geselecteerd op hun inhoudelijke waarde voor de gebruiker van naturisme-isabellagriend.nl. Aan tips en adviezen op deze website of op websites waarnaar verwezen wordt kunnen geen rechten worden ontleend.

Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van naturisme-isabellagriend.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om naturisme-isabellagriend.nl te kunnen raadplegen. Het bestuur is ook niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Het bestuur wijst er overigens nadrukkelijk op dat zij het copyright op deze site heeft. Het benutten van enige inhoud van deze site in welke vorm dan ook is alleen voorbehouden aan degenenen die het naturisme willen bevorderen en promoten. Dit geldt ook voor het maken van hyperlinks of anderzins verwijzen naar de site naturisme-isabellagriend.nl. Ander gebruik van de inhoud van en verwijzingen naar deze site met andere oogmerken zullen voor zover van toepassing en zo mogelijk met juridische middelen in NFN-verband worden bestreden.

Informatie die u op andere wijze dan via deze site over het naaktstrand Isabellagriend wordt geboden is niet geautoriseerd door het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend en zal lang niet altijd correct en/of volledig zijn. Als daar echt aanleiding toe mocht zijn, kunt u gegevens altijd bij het bestuur checken via info@naturisme-isabellagriend.nl.

© 2002-heden Stichting Naturisme Isabellagriend.