Informatie over het aanleggen aan de steigers bij het naaktstrand

Vooraf: Met de aanwijzing van het terrein als naaktstrand wordt voorkomen dat een conflictsituatie ontstaat met de nabije stranden, waar in badkleding wordt gerecreŽerd, aldus het aangenomen raadsvoorstel van de Gemeenteraad van Roermond op 13 oktober 1994. Geklede bezoekers worden dan ook naar deze nabije stranden verwezen. Leg dus voor een gekleed bezoek niet aan bij het naaktrecreatieterrein bij naturistische weersomstandigheden. Gekleed kan men overal terecht; bloot alleen bij ons.
Afval neemt u mee naar de haven. Het kan nergens op het terrein gedropt worden. Zich wassen in het noordelijke plasje brengt daar fosfaten in het water; niet doen dus.


Het uitwerkingsbesluit in het 'Aanwijzingsbesluit Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen. Tekst is voor de leesbaarheid en duidelijkheid een heel klein beetje aangepast.
Voor het aanmeren aan de steigers bij het naaktstrand is met name punt 1. en vooral onderdeel d. van dit uitwerkingsbesluit (20 juli 2016 vernieuwd) van belang. Dit luidt als volgt:
  1. Het college van B. en W. bepaalt dat het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen in openbaar water binnen de gemeente Roermond, met dien verstande dat dit verbod niet geldt voor:
   a. 4 ligplaatsen in de Rosslag, 3 ligplaatsen in de Hambeek, 2 ligplaatsen in de Roerhaven, 1 ligplaats in de Maashaven en 1 ligplaats in het Doncker Nack, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen, voor voorzover het betreft het innemen van een ligplaats met woonschepen;
   b. 1 ligplaats in de Maashaven, voor zover het betreft het innemen vvan een ligplaats met een vaartuig ten behoeve van een havenkantoor en het uitvoeren van havenactiviteiten in de Maashaven, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;
   c. De Maashaven, Roerhaven, de Schippershaven, de Lisbonnehaven en de Mijnheerkenshaven voor zover betreft het innemen van een ligplaats met:
    1) vaartuigen kennelijk bestemd voor recreatief gebruik dan wel vaartuigen die gelet op hun bouw en inrichting kennelijk het karakter hebben van bedrijfsvaartuigen, doch gelet op de omstandigheden waarin zij zich bevinden nog slechts een recreatieve of woon- en verblijfsfunctie hebben, mits deze vaartuigen geen ligplaats innemen of bezet houden tussen zonsondergang en zonsopgang.
    2) bedrijfsvaartuigen.
   d. buiten de onder c genoemde havens gelegen passantenplaatsen zoals genoemd in artikel 5.24. lid 1 van de APV onder k, met dien verstande dat indien het vaartuig is verplaatst niet binnen twee dagen wederom dezelfde ligplaats mag worden ingenomen. Indien een vaartuig wordt verplaatst naar een plaats, gelegen binnen een afstand van 500 meter hemelsbreed gemeten van een eerder ingenomen ligplaats wordt het vaartuig geacht op dezelfde plaats te zijn blijven liggen.
In de APV is vervolgens verdere informatie te vinden:
Een passantenplaats is een ligplaats uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen, welke maximaal drie achtereenvolgende dagen mag worden ingenomen. Onder dag wordt verstaan de periode tussen 00.00 en 24.00 uur.
Tegen het niet tijdig verplaatsen van een vaartuig kan een proces verbaal opgemaakt worden.

Bovenstaande is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke verordening Gemeente Roermond (Afdeling 6 Openbaar water) en het Aanwijzingsbesluit: Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen; dit is een besluit dat een specifieke zaak uit de APV uitwerkt en dat 5 juni 2013 in werking is getreden.
Verder is Artikel 9.03 van het Binnenvaartpolitieregelement: Ligplaats nemen (ankeren en meren) van belang.
Via deze drie links is de juiste informatie te vinden. Een en ander is ook conform de Wateralmanak van de ANWB.