Pro- Disclaimer Site en Privacyverklaring van de Stichting Naturisme Isabellagriend

Voorlopige Pro- Disclaimer Site Naturisme Isabellagriend versie 8-04-2018.
(zie N.B. over de voorlopige status van deze verklaring onder onderstaande verklaringen)


Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. We doen ons uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. We streven er dan ook naar om wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren op onze website.
Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. Dan kunnen we het indien nodig corrigeren. Werkt er iets niet goed? Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw ons dan even alsjeblieft. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak. Heb je mogelijk schade opgelopen? Mail ons alsjeblieft als je schade oploopt door verkeerde informatie of een storing op onze website. Dan zoeken we samen een oplossing. Adres: info@naturisme-isabellagriend.nl.
Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden. Het bestuur heeft de verwijzingen naar andere websites door middel van hyperlinks met zorg geselecteerd op hun inhoudelijke waarde voor de gebruiker van naturisme-isabellagriend.nl. Aan tips en adviezen op deze website of op websites waarnaar verwezen wordt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Het bestuur wijst er verder nadrukkelijk op dat zij het copyright op deze site heeft. Het benutten van enige inhoud van deze site in welke vorm dan ook is alleen voorbehouden aan degenen die het naturisme willen bevorderen en promoten. Dit geldt ook voor het maken van hyperlinks of anderszins verwijzen naar de site naturisme-isabellagriend.nl. Ander gebruik van de inhoud van en verwijzingen naar deze site met andere oogmerken zullen voor zover van toepassing en zo mogelijk met juridische middelen in NFN-verband worden bestreden.
Informatie die u op andere wijze dan via deze site over het naaktstrand Isabellagriend wordt geboden is niet geautoriseerd door het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend en zal lang niet altijd correct en/of volledig zijn. Als daar echt aanleiding toe mocht zijn, kunt u gegevens altijd bij het bestuur checken via ons mailadres: info@naturisme-isabellagriend.nl.

Voorlopige Privacyverklaring van de Stichting Naturisme Isabellagriend versie 08-04-2018
(zie N.B. over de voorlopige status van deze verklaring onder onderstaande verklaring)


Stichting Naturisme Isabellagriend (SNI), heeft haar zetel te Roermond en het secretariaat van het bestuur is gevestigd te Nieuwstadt. Het bestuur van deze stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en heeft in haar huishoudelijk reglement nadere regels gesteld om in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kunnen handelen.
Deze privacyverklaring is hier een uitvloeisel van.

Contactgegevens van de stichting:
Adres secretariaat: Stichting Naturisme Isabellagriend, Harmoniestraat 12, 6118 GM Nieuwstadt.
Ad van Zeeland is naast secretaris van het bestuur ook aanspreekbaar op de gegevensbescherming en -verwerking door de Stichting Naturisme Isabellagriend.
Gelieve in voorkomende situaties met hem contact op te nemen via email: info@naturisme-isabellagriend.nl.

Persoonsgegevens die de stichting verwerkt:
Stichting Naturisme Isabellagriend verwerkt persoonsgegevens van haar bestuur en van andere personen als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf met een bepaal doel aan ons verstrekt. De stichting verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar beleid en diensten en voor haar en door personen daarbij beoogde doelen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de stichting verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Functie in het bestuur
- Geboorteplaats, -datum, burgerservicenummer, bestuursfunctie (van bestuursleden i.v.m. handelsregister)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Aanwezig zijn van lichamelijke beperking (i.v.m. toelatingsvergunning tot terrein)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de stichting verwerkt:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt de stichting niet en voor zover een dergelijk gegeven zich voordoet, wordt dit zorgvuldig, vertrouwelijk en met de plicht tot geheimhouding binnen alleen het bestuur behandeld.
Onze stichting heeft met haar diensten niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een persoon jonger/ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email: info@naturisme-isabellagriend.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt de stichting persoonsgegevens:
Stichting Naturisme Isabellagriend verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Bestuurslidgegevens aan Kamer van Koophandel vanwege het handelsregister
 • Bestuurslidgegevens aan Naturisten Federatie Nederland ten behoeve van hun informatieverstrekking/li>
 • Verzenden van onze nieuwsbrief aan geabonneerden
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening (toelating van minder-validen op het terrein bijvoorbeeld) uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten voor u uit te voeren en of door u af te kunnen laten nemen


 • De stichting kent geen geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens:
  Stichting Naturisme Isabellagriend kent geen geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. We kennen alleen emaillijsten voor de abonnees van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden opgeslagen in bestanden, waarop beveiliging wordt toegepast en waarvan back-ups worden gemaakt conform de actuele standaarden.

  Hoe lang bewaart de stichting persoonsgegevens:
  Stichting Naturisme Isabellagriend bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Stichting hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieŽn van persoonsgegevens; voor zover van toepassing geven we hier tevens de redenen voor deze termijn aan:
  Persoonsgegevens bestuursleden bij de Kamer van Koophandel
 • vanaf het moment van in functie treden van een bestuurslid tot beŽindiging daarvan
 • is wettelijk verplichting vanwege de Handelsregisterwet
 • Gegevens bestuursleden bij NFN t.b.v. informatievoorziening
 • vanaf het moment van in functie treden van een bestuurslid tot beŽindiging daarvan
 • is ten behoeve van hun informatievoorziening
 • Abonnementsgegevens Nieuwsbrief:
 • vanaf moment van aangaan van abonnement tot opzegging
 • Toelatingsvergunning tot terrein:
 • vanaf moment van verstrekking tot einde seizoen van het jaar van verstrekking
 • elk jaar wordt een nieuwe toelating verstrekt


 • Deelt de stichting persoonsgegevens met derden:
  Stichting Naturisme Isabellagriend verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven/organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken we afspraken die ertoe dienen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te bewerkstelligen als we zelf intern toepassen. De Stichting Naturisme Isabellagriend blijft hierbij verantwoordelijk voor deze afspraken. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de toelatingsvergunningen tot het terrein, waarvan afschriften verstrekt worden aan de eigenaar van het terrein: de Stichting het Limburgs Landschap (SLL). Deze afschriften mogen uitsluitend ter controle worden benut, hebben de geldigheidsduur van het betreffende jaar/seizoen en worden na het betreffende seizoen vernietigd.

  De stichting gebruikt geen cookies, of vergelijkbare technieken:
  Stichting Naturisme Isabellagriend gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken. Als u gebruik maakt van linken op de website van onze stichting naar andere websites wordt u wel geconfronteerd met cookies en vergelijkbare technieken, maar de Stichting is daar niet verantwoordelijk voor en kan hier niet op worden aangesproken.

  Rechten van personen zoals gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
  U heeft het recht om uw door de Stichting Naturisme Isabellagriend verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u bij de Stichting het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Een en ander kan wel tot gevolg hebben dat een aan u verleende dienst niet langer wordt voortgezet.
  Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van en over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email: info@naturisme-isabellagriend.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

  Hoe gaat de stichting om met datalekken:
  Als onbedoeld toegang wordt verkregen tot bestanden met persoonsgegevens van de Stichting Naturisme Isabellagriend zullen deze datalekken worden vastgelegd en gedocumenteerd en van passende maatregelen worden voorzien. Indien er risicoís voor natuurlijke personen uit voortkomen zullen deze zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de stichting:
  Stichting Naturisme Isabellagriend wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een eventuele klacht over onze persoonsgegevensverwerking in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

  Beveiliging van persoonsgegevens door de stichting:
  Stichting Naturisme Isabellagriend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De stichting actualiseert dit voortdurend. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris of via email: info@naturisme-isabellagriend.nl.


  N.B. De voorlopigheid van bovenstaande verklaringen wordt door het bestuur opgeheven na inwinning van advies bij de NFN en anderen. Dit geschiedt voor 25 mei 2018, omdat dan de AVG ingaat.
  Hierdoor kan het bestuur van de SNI voor die datum echter wel de voorlopige Pro- en disclaimer en de voorlopige Privacyverklaring publiceren met de mogelijkheid om reacties erop te kunnen ontvangen.
  Het delen van persoonsgegevens met de SLL, zoals vermeldt in de privacy verklaring, gaat pas in nadat hieromtrent samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen de SNI en de SLL.


  © 8 april 2018 - heden Stichting Naturisme Isabellagriend.