Jaarverslag 2006 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2006 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • Op 7 januari heeft de stichting voor de laatste maal een sauna-avond georganiseerd in Fitlife Dennenmarken waarvoor zich ongeveer 75 personen (die overigens niet elke keer allemaal kwamen) hadden aangemeld. Reden beëindiging: de verhoging van de prijs, de sterke beperking van het aantal personen (6) dat gebruik mag maken van een zelfde 50 badenkaart en de soms wat moeizaam verlopende organisatie.
  Een kleine groep van saunabezoekers heeft zich samengepakt en is in overeenstemming met de regels van Fitlife Dennenmarken zelf doorgegaan met het saunabezoek op de eerste en derde zaterdag van de wintermaanden.
 • In januari is de nieuwe jaarkaart 2006 weer aangemaakt. Later is ook de schriftelijke en digitale informatie aan bezoekers van het naaktstrand aangepast. De stichting onderhoudt een eigen site.
 • Begin maart heeft de stichting zich gewend tot de Nationale ombudsman met een klacht over de sterk verhoogde prijzen voor het naturistisch zwemuur in Zwembad de Wisheim te Wessem. Pas in augustus werd na de nodige correspondentie met ook de gemeente Maasbracht duidelijk dat deze gebruikmakend van haar privaatrechtelijke bevoegdheid de tarieven inderdaad mag verhogen met 40%. In september bevestigde de Nationale ombudsman dat aan onze klacht niet tegemoet kon worden gekomen. Een maand later verschenen berichten in de pers dat Zwembad de Wisheim mogelijk wordt overgenomen door LACO International BV. Als stichting blijven we de ontwikkelingen volgen.
 • Veel correspondentie (per email, nieuwsbrief, het blad naturisme, vergaderstukken en anderszins) met de landelijke organisatie Naturisten Federatie Nederland (NFN) die in het voorjaar een nieuw beleidsplan voor de toekomst opstelde en haar organisatie gaat wijzigen.
Het tweede kwartaal
 • Begin april hebben we met foto’s en tekst een duidelijke en uitgebreide bijdrage geleverd aan de nieuwe landelijke brochure ‘Blootgewoon Natuurlijk’ van de NFN die in juni is uitgebracht. Helaas is weinig en verkeerd gebruik gemaakt van onze inbreng. Geen van de naaktstranden in Limburg werd op een correcte plaats in deze brochure vermeld. Op de site van de NFN staan we nog altijd niet goed vermeld. Later zijn we hier op verschillende momenten nog op teruggekomen.
 • Deelname aan informatieavond van de gemeente over Blauwalg op 5 april. Eigen ervaringen ingebracht. Interessante avond in verband met onderzoeks- en oplossingsmogelijkheden.
 • 20 April start van het seizoen op het naaktstrand. Voor het bestuur begint het seizoen tegenwoordig altijd met het opruimen van het vuil dat door het hoogwater is achtergebleven. We maakten 7 grote vuilniszakken vol met dit afval. Gedurende het seizoen ruimt het bestuur overigens om de paar weken alle achtergebleven afval op het terrein op. Telkens levert dit helaas minstens nog een grote vuilniszak op.
 • Ongeveer een week voorafgaande aan het jaarlijkse Oolderplasoverleg hadden we een vooroverleg met Jos Berends, beheerder van het terrein van de Stichting het Limburgs Landschap. Hierin hebben we nog een aantal praktische zaken kunnen regelen voor het nieuwe seizoen zoals bijvoorbeeld het eindebord bij de oversteekplaats door het water. Ook bespraken we ons omgaan met en handelen n.a.v. openlijke seksuele activiteiten en in het bijzonder met die van mannen die daarmee duidelijk vrouwen lastig vallen. We gaan duidelijker optreden. Vastgesteld werd overigens dat de situatie inmiddels is verbeterd ten opzichte van het verleden. In dit verband werd ook de landelijk uitgebrachte informatie uitgewisseld. Met Jos Berends wordt ook gedurende het seizoen vaak op het terrein overlegd over voorkomende zaken. Van tijd tot tijd gebeurt dit ook met andere handhavers die het terrein bezoeken.
 • 24 April jaarlijkse evaluatiebijeenkomst van alle betrokkenen bij het Oolderplasgebied. Ontwikkelingen zijn positief. De blauwalgproblemen van de Oolderplas zullen waarschijnlijk nader bestudeerd gaan worden en in een later stadium mogelijk worden aangepakt via meer doorstroming van het water in de plas.
 • Op Koninginnedag werd een door onze penningmeester in 2005 op het terrein gemaakt houten beeldje verloot. Een vaste bezoeker werd de gelukkige eigenaar. Het bevorderen van en het maken van kunst op het zogenaamde kunstenaarseilandje heeft ook dit jaar weer plaatsgevonden. Er is houtsnijwerk, een fotoproject rond een hangmat en er zijn sculptuurachtige uitingen gerealiseerd.
 • Naast het van tijd tot tijd vuilnis ophalen op het terrein besteed het bestuur veel aandacht aan communicatie met bezoekers. Zo wordt er voortdurend rondgelopen. Enerzijds bestaat de communicatie uit de gewone ditjes en datjes, maar we treden ook op tegen personen die zich net buiten het terrein bevinden, die openlijke seksuele activiteiten ten toon spreiden of die illegaal vissen. Soms leidt dit ook tot spanningen en eenmaal hebben we het afgelopen jaar aangifte bij de politie gedaan toen een groep personen duidelijk buitensex-opnamen aan het maken was en zich aan niets stoorde. Omdat zich juist in de late namiddag en vroege avond ook wel eens van dit soort activiteiten afspelen hebben we later in het seizoen (juli) een aantal botenbezitters voorzien van een klein informatieblaadje waarmee zij betrokkenen schriftelijk kunnen waarschuwen dat men er onmiddellijk mee moet ophouden, omdat anders aangifte wordt gedaan.
 • In mei bestond de Stichting Het Limburgs Landschap 75 jaar. Wat later kregen alle beschermers en donateurs, als Stichting Naturisme Isabellagriend zijn we dit ook, het nieuwe Uit en Thuisboek waarin voor het eerst de naaktrecreatie op een gedeelte van de Ooldergreend wordt vermeld. Aan de in het kader van dit jubileum georganiseerde wandeltocht op het terrein in november werd ook door een bestuurslid van onze stichting deelgenomen.
Derde kwartaal
 • Verder informeren we gedurende het seizoen op de wat drukkere dagen de oude, maar vooral nieuwe bezoekers met een flyer in de Nederlandse en Duitse taal over het gebruik van het terrein. Heel vaak combineert de penningmeester dit tevens met een verzoek om als donateur bij te dragen in de kosten van onze stichting. Vaste bezoekers zoeken hem tegenwoordig zelf op om hun bijdrage te leveren.
  Dit informeren van bezoekers gebeurt natuurlijk ook op de website. Veel aandacht besteden we hierbij ook aan de natuurwaarden van het terrein. Een filmpje over het paaien van de vissen was bijvoorbeeld op de website te zien, maar voor het eerst ook gemaakte foto’s van vlinders zoals de Koninginnepage. Helaas is het nog steeds niet gelukt om een groot aantal foto’s van aangetroffen kruiden en informatie daarover op de site te zetten.
  De nodige communicatie vindt ook plaats per email. Het betreft enerzijds klachten, maar ook vragen om informatie. Van onze kant wordt altijd zo spoedig mogelijk gereageerd.
 • Gedurende het seizoen zorgt het bestuur er ook voor dat gehandicapten door de poort in en uit kunnen rijden. Deze personen hebben via ons een vergunning gekregen van de Stichting het Limburgs Landschap om met de auto op het terrein te komen omdat ze het anders niet kunnen bereiken. Ook de aanvrage hiervoor wordt dus door ons verzorgd.
 • In de tweede helft van augustus werd in de Oolderplas maar ook bij het naaktstrand ook dit jaar weer blauwalg geconstateerd. Eind augustus plaatsten we in overleg met het Waterschap eigen waarschuwingsbordjes en informeerden we bezoekers die toch het water in wilden. In de Oolderplas was lange tijd sprake van een vrij ernstige vervuiling. In het noordelijkste plasje bij het naaktstrand was de blauwalg na een maand geheel verdwenen, terwijl deze in de Oolderplas aanwezig bleef.
Vierde kwartaal
 • In september heeft het bestuur nog enige aandacht besteed aan politieke opvattingen van CDA-tweede kamerlid C. Koopmans omtrent een permanent waterkamp, maar dit bleek niet meer dan een ‘opgelaten ballonnetje’ om aandacht te vragen voor zijn eigen verkiezing.
 • Tot begin november hebben we van een geweldige zomer (met uitzondering van augustus) die eind april wat moeilijk op gang kwam, kunnen genieten.
 • Eind november is door het voltallige bestuur deelgenomen aan een landelijke vergadering van B-leden op het kantoor van de NFN te Nieuwegein. De koers van de NFN, certificering van terreinen en de ontwikkeling van de organisatie en dienstverlening kwamen daar ter sprake.
 • In december bekeken we de verwerking van de eigen en andermans inspraak - o.a. een betere naamgeving i.v.m. hulpverlening - op het voorontwerp-bestemmingsplan Maas en Maasplassen.

Organisatie
Conform haar statuten heeft het bestuur dit jaar een vijftal keren vergaderd op het terrein. Veel overleg vindt verder per telefoon en email plaats.

Tot slot merken we nog op dat het bestuur het zeer op prijs gesteld heeft dat Burgemeester H. van Beers van Roermond zo maar op een gewone dag tezamen met Mevrouw M. de Jong, gebiedsmentor van de politie ons naaktstrand bezocht. Hij is op gepaste wijze ontvangen.

Tot zover dit jaarverslag 2006.


Volgend jaarverslag: 2007