Jaarverslag 2007 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2007 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • Veel bijzondere activiteiten waren er niet in het begin van dit kwartaal. Op 11 maart was er de eerste zonnige dag en startte het nieuwe seizoen daadwerkelijk op het naaktstrand. Verder viel er toen weer heel wat op te ruimen vanwege de hoge waterstand van de Maas in de winterperiode.
 • Op 12 maart nam een delegatie van het bestuur in de Oranjerie deel aan een vergadering over de toekomst van het toerisme in de regio georganiseerd door het Samenwerkingsverband De Maasplassen. Ondernemers werden geprikkeld tot samenballing van energie op diverse gebieden. Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben we pogingen in het werk gesteld om via dit samenwerkingsverband ook onze informatie kwijt te kunnen op hun website, maar dat is niet gehonoreerd vanwege perspublicaties - niet door ons veroorzaakt - in het tweede kwartaal (zie verderop). Nu is daar helaas nog steeds niets over naturisme te vinden.
 • Op onze website is eveneens op 12 maart een routeplanner geplaatst. Iedereen waar ook vandaan, kan ons terrein nu vinden.
 • Half maart bereikte het bestuur de eerste klachten over irritant gedrag van bepaalde mannen. Het bestuur heeft hieromtrent haar standpunt, dat zij openlijke seks op het terrein niet duldt, met woord en daad op het terrein en aan derden uitgedragen en daarbij ook naar voren gebracht dat klagen bij het bestuur kan, maar dat zelf optreden bij constatering beter is. Voor dat optreden hebben we ook aanwijzingen gegeven. Het bestuur noch de medewerkers van de Stichting het Limburgs Landschap, noch de stadswacht of de politie kan elke dag op elk moment overal aanwezig zijn op het terrein.
 • Voor het overige de nodige correspondentie (per email, nieuwsbrief, het blad naturisme, vergaderstukken en anderszins) onderhouden met de landelijke organisatie Naturisten Federatie Nederland (NFN). Ditzelfde gold ook voor de overige kwartalen.
Het tweede kwartaal
 • In het kader van transparantie van beleid publiceerde het bestuur op 2 april voor de eerste keer ook de officiŽle versie van haar jaarverslag 2006 op haar website. Deze transparantie is echter begin mei door het Roermondse Raadslid Guffens van het CDA misbruikt in een brief aan het College van B. en W. van Roermond. Hij heeft daarin o.a. tekstdelen uit ons jaarverslag 2006 uit hun verband gehaald en benut om onze Stichting in diskrediet te brengen. We hebben bij genoemde betrokkenen op gepaste wijze gereageerd.
 • Begin april hebben we onze problemen met betrekking tot de hoogte van de contributie aan het bestuur van de N.F.N voorgelegd. Wij zijn geen organisatie met een commerciŽle doelstelling en willen die richting ook niet uit. Tot op heden mochten wij nog geen duidelijke reactie ontvangen.
 • De maand april bood de nodige zonnige dagen; de meeste van het hele jaar zo bleek later. Eind april zagen we vroeger dan andere jaren paaiende brasems in de Isabellagriend. Ook zagen we de dijkverhoging de rotonde bij de toegang naderen, die daardoor mogelijk tijdelijk afgesloten zou moeten worden. Deze dijkverhoging heeft uiteindelijk geen hinder opgeleverd, maar vroeg wel de nodige communicatie met de uitvoerders daarvan en het informeren van de bezoekers van de website en op het terrein tot het einde van het seizoen toe.
 • In de loop van april werd duidelijk dat de Stichting het Limburgs Landschap serieuze problemen had met enkele mannen in het eerste gedeelte van het terrein. Samen met ons stringentere maatregelen bespreken en uitvoeren kwam echter niet van de grond. Ze schakelden de heer Hermans, voorzitter van Gay Midden-Limburg, in. Deze oriŽnteerde zich op het terrein, maar niet bij ons als bestuur van de Stichting. Het bestuur heeft in deze periode wel veel contact gelegd met bezoekers in het betreffende gedeelte en dit later ook onderhouden.
 • 18 April ontvingen we van de heer Hermans een uitnodiging voor overleg met alle betrokkenen bij de Burgemeester op 23 mei. We vroegen vervolgens om meer uitleg en toelichting. Op 25 april ontvingen we een nota met zijn bevindingen en suggesties. Voor ons namen de vraagtekens rond oorzaken en oplossingen door de nota toe en dit leidde tot een overleg van ons bestuur met hem op 8 mei. Als bestuur kregen we - het was 3 dagen na de eerste perspublicaties - niet de indruk dat er sprake was van een professionele aanpak van zijn kant.
 • Begin mei gingen de ontwikkeling snel. De pers kreeg lucht van een en ander. Op 5 mei verscheen een uitgebreid artikel in Dagblad de Limburger. De hoofdmoot van de informatie werd aangedragen door de heer Hermans. Op het naakstrand vindt openlijke seks plaats, maar bijvoorbeeld ook potenrammen. Iets wat in het geheel niet waar is. Strenger optreden en duidelijkere borden zouden mogelijke oplossingen zijn. Verdere reacties in de pers waren het gevolg. Dit alles leidde vervolgens weer tot negatieve gevolgen op het terrein. Verkeerde mensen en sensatiezoekers kwamen op bezoek en een behoorlijk aantal vaste bezoekers bleef weg.
 • 23 Mei vond vervolgens het overleg op het stadhuis plaats. Daar werden wel afspraken gemaakt, maar een goede analyse van wat er werkelijk aan de hand was en ieders rol daarbij in de richting van oplossingen kwamen naar onze indruk niet goed uit de verf. Er kwam een persbericht van de Burgemeester en een vervolgafspraak in juni. Na afloop van de bijeenkomst wilden ook de regionale tv en RTL een reactie. De laatste bezocht zelfs het terrein met een rapportageploeg en maakte de uitzending naaktstrand = seksstrand. Naar onze indruk ontwikkelingen van een situatie die het naaktstrand onterecht in een steeds slechter daglicht plaatsten.
 • Als bestuur hadden we ons inmiddels voortdurend op alle mogelijke wijzen geÔnformeerd en onze eigen analyse gemaakt. Waar mogelijk en ons inziens nuttig hebben we deze vervolgens - vooral binnenkamers - ook uitgedragen. Deze analyse kwam in de kern neer op het volgende. De ophef rond de vermeende overlast van openlijke seks in de maanden mei en juni 2007 met alle gevolgen van dien is veroorzaakt door onprofessioneel handelen van medewerkers van de Stichting het Limburgs Landschap op het terrein inzake een bezoeker en inzake de afhandeling van een bij hun hoofdkantoor binnengekomen klacht en door het onprofessioneel inschakelen van een ondeskundige adviseur.
 • Het jaarlijkse evaluatieoverleg Oolderplas vond plaats op 18 juni. Tijdens dit overleg werden het Bestemmingsplan buitengebied Maas en Maasplassen en met name de Quickscan gebiedsontwikkeling Oolderplas toegelicht. Deze laatste nota is tot stand gekomen zonder enige inbreng onderzijds, terwijl een wijziging van het terrein voor naaktrecreatie een belangrijk element in de quickscan vormde. Dit ontbreken van onze inbreng met alle implicaties die daarmee te maken hebben, hebben we verwerkt in onze officiŽle reactie die we eind augustus conform verzoek van het overleg indienden bij het Gebiedsbureau Maasplassen/WCL (WCL staat voor Waardevolle CultuurLandschappen). Uit het overleg is ons als bestuur tenslotte vooral de wens "probeer win-winsituaties te creŽren" bijgebleven.
 • Op 25 juni vond het vervolgoverleg plaats. Daarin hebben we vraagtekens bij de aanpak van het Limburgs Landschap geplaatst en daarin zijn definitievere en duidelijkere afspraken gemaakt over optreden van de handhavers, bebording, enzovoort. Tijdens dit overleg heeft de Stichting het Limburgs Landschap ons met de nodige achtergrond het verzoek gedaan voor eind augustus serieus te overwegen een deel van het terrein te huren. Dit laatste mede in het kader van de al genoemde Quickscan gebiedsontwikkeling Oolderplas. Begrijpelijkerwijs was ons bestuur in het licht van het hetgeen allemaal had plaatsgevonden aanvankelijk erg wantrouwend en hebben we de tijd genomen om een en ander grondig te onderzoeken.
 • Op de website verschenen in dit kwartaal alleen voortgangsberichten over de mogelijk tijdelijke afsluiting van de rotonde en een prachtige foto van een zwarte rups met witte stippen en stevige stekels die later zal rondvliegen als een dagpauwoogvlinder. "Mogelijk is deze foto een symbool voor ons naaktstrand en onze stichting die de laatste tijd in de pers in diskrediet zijn gebracht ofwel zwart zijn gemaakt. Elke rechtgeaarde naturistische bezoeker kijkt echter door deze huidige gekleurde vorm heen en weet dat we eigenlijk met een prachtvlinder van doen hebben".
Het derde kwartaal
 • In juli en de rest van het kwartaal werd het langzaam maar zeker wat rustiger in de pers. Het bestuur was echter volop in actie en onderzocht de consequenties van huren. In dit kader namen we contact op met de NFN en naturistenverenigingen in mogelijk vergelijkbare situaties. We bezochten Naturistenvereniging De Maasplassen te Maastricht en lieten ons door hun bestuur uitvoerig informeren. Ook andere bronnen van informatie (bij de Gemeente Roermond en de Provincie bijvoorbeeld) die hiermee verband hielden onderzochten we. Op basis van dit alles bouwden we langzaam maar zeker een overzicht van voorwaarden op, die we van belang achtten om het verzoek van de Stichting het Limburgs Landschap te kunnen beantwoorden .
 • Inmiddels kregen we weer last van de opnieuw optredende blauwalg en plaatste de gemeente Roermond op 18 juli ook een nieuw duidelijk en internationaal bord waarmee het terrein aangeduid wordt als naaktstrand. Voor het overige werd van de spaarzame zomerse dagen genoten en werden er allerlei mooie natuurfoto's gemaakt rondom vooral rupsen en libellen.
 • Eind augustus lieten we de directie van de Stichting het Limburgs Landschap weten dat we in principe wilden huren mits we het eens kunnen worden over de voorwaarden. We verwachtten spoedig voorstellen tot overleg hierover, maar deze lieten nog even op zich wachten.
 • Een delegatie van het bestuur nam op 25 september deel aan het bezoek van Gemeenteraadsleden aan Herten en omgeving georganiseerd door de wijkraad. Het was verhelderend om op deze wijze meer van de problemen van dit zich snel ontwikkelend deel van de gemeente Roermond aan de weet te komen. Verder bleek ons dat het naaktstrand door noch de wijkraad als de Gemeenteraadsleden beschouwd werd als een problematisch issue.
Het vierde kwartaal
 • De belangrijkste gebeurtenis van dit kwartaal was op uiteindelijk 6 december het overleg van ons bestuur met de directeur en een medewerker van de Stichting het Limburgs Landschap over het huren van een gedeelte van het terrein. Het werd een concreet verkennende, maar ook openhartige bijeenkomst waarin wederzijds de wensen op tafel kwamen in een goede sfeer. Deze zullen verder worden uitgewerkt en begin 2008 zullen in een vervolgoverleg zo mogelijk de belangrijkste afspraken worden gemaakt.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten een groot aantal keren vergaderd op het terrein en bij enkele leden thuis. Veel overleg vond verder opnieuw per telefoon en email plaats.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar ook aan uitbreiding van haar bemensing gewerkt. Dit heeft nog niet geleid tot concrete afspraken met nieuwe leden, maar deze activiteit zal in het nieuwe jaar zeker worden voortgezet.

Uiteindelijk stellen we vast dat dit hectische jaar met positieve vooruitzichten geŽindigd is. Naturistisch gezien was het op april na niet al te best weer, maar we weten dat een enkeling er het afgelopen jaar desondanks toch in geslaagd is op 83 dagen een behoorlijk aantal uren bloot op en van het naaktstrand te genieten. Zo slecht was het weer in 2007 blijkbaar dus toch ook weer niet!

Tot zover dit jaarverslag 2007.


Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008