Jaarverslag 2008 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2008 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • Het laatste kwartaal van 2007 vond het eerste overleg met de Stichting het Limburgs Landschap plaats over het huren van een gedeelte van de Ooldergreend plaats. Openhartige bijeenkomst waarin elkaars wensen op tafel kwamen. We eindigden het vorige jaarverslag op grond hiervan met positieve vooruitzichten. Het duurde echter tot april voor er een vervolgoverleg kwam en of de vooruitzichten uitgekomen zijn leest u in dit jaarverslag.
 • Veel bijzondere activiteiten waren er verder niet in het begin van dit kwartaal. Het zonnige weekend van 9, 10 en 11 februari werd door een enkeling benut om het nieuwe seizoen te openen en dat was wel erg vroeg. Te vroeg zo bleek later toen de zon daarna maar niet echt wilde gaan schijnen. Begin maart zijn mede vanwege de opening van de A73 allerlei veranderingen op de site doorgevoerd.
 • Voor het overige de nodige correspondentie (per email, nieuwsbrief, het blad naturisme, vergaderstukken en anderszins) onderhouden met de landelijke organisatie Naturisten Federatie Nederland (NFN). Ditzelfde gold ook voor de overige kwartalen.
 • Het jaarverslag 2007 werd op 20 maart uitgebracht evenals allerlei aanpassingen (natuurpagina’s) aan de site. Het betrof ook verdere wijzigingen door de opening van de A73.
Het tweede kwartaal
 • 6 April hadden we op de site de primeur van het nieuws dat er een meerval van 1 meter en tachtig cm was aangespoeld bij de Oolderplas. Midden van de week bereikte het nieuws ook de regionale pers. In de loop van 2008 zijn bij ons weten in totaal nog 2 meervallen bij de Oolderplas gevangen.
 • 10 April vond het eerste vervolgoverleg plaats met de Stichting het Limburgs Landschap. Wij hadden ons terdege en uitgebreid voorbereid. Tijdens de bijeenkomst werden we echter enigszins overdonderd door de wijze (er valt weinig meer aan onze huidige invulling te veranderen) waarop de vertegenwoordigers van de Stichting het Limburgs Landschap voornamelijk hun eigen belangen op tafel legden. Bovendien was het net of de bijeenkomst van december 2007 niet had plaatsgevonden.
 • Tegen eind april publiceerden we de eerste keer over de bevers die ook ons terrein bezoeken. Tegen eind april paaiden ook de vissen weer.
 • 13 Mei vergaderden we opnieuw met de Stichting het Limburgs Landschap. Deze keer konden we echter niet overleggen omdat niet alle vertegenwoordigers aanwezig waren. We legden onze ervaringen van de vorige bijeenkomst en onze wensen op tafel en verder kwamen we niet.
 • Eind mei, terwijl de wilgen op de Isabellagriend huilden door de wilgenschuimcicade is begonnen met verbetering van de invaart van de Maas naar de Oolderplas en dus ook naar het naaktstrand. Eind juni werden deze werkzaamheden afgerond. Ondertussen waren er begin juni ook allerlei werkzaamheden aan de dijk tussen Merum en Ool. De weg werd daar afgesloten voor autoverkeer en uiteindelijk is er een fietspad aangelegd dat 23 juni gereed kwam. Later in het jaar is ook begonnen aan vernieuwing van de weg voor auto’s via Merum naar Ool. Rondom de infrastructuur om het naaktstrand via Merum te bereiken is dit jaar veel gewijzigd.
 • In het overleg van 4 juni tussen vertegenwoordigers van de Stichting het Limburgs Landschap en ons bestuur kwamen wederzijdse irritaties boven water, maar werden ook ieders achterliggende bedoelingen en wensen duidelijker. Wij willen perse een groter en openbaar toegankelijk terrein dan hun aanbod en alleen verantwoordelijkheid dragen op momenten dat het terrein naturistisch te gebruiken is. Verder hebben we allerlei inrichtingswensen en betalen we huur in de vorm van verantwoordelijkheid dragen. We hebben ook laten weten dat verschillende bezoekers ons met de nodige vragen overstelpen en niet zo veel willen inleveren.
Het derde kwartaal
 • Op 2 juli vond – zo bleek – een laatste overleg plaats, waarin de vertegenwoordigers van de Stichting het Limburgs Landschap ons lieten weten niet tot een overeenkomst rond huren te willen komen. Hun opvatting was dat ze ons met de eisen die ze aan verhuren menen te moeten stellen overvroegen en dat wij niet konden bieden wat zij wensten. Volgens ons hebben ze een unieke kans voorbij laten gaan om tot een regeling te komen die mogelijk het begin was van de oplossing van de overlast en die veel perspectief zou kunnen bieden voor andere openbare naaktstranden. We besloten nog wel om samen een verzoek tot wijziging van de APV bij de gemeente in te dienen om de overlast beter aan te kunnen pakken. Dit is per 7 juli gebeurd.
 • Begin augustus werd opnieuw blauwalg vastgesteld in de Oolderplas. Deze is echter ook later in het seizoen niet in het noordelijke plasje van de Isabellagriend aangetroffen. Daar bleef het water helder, maar hadden we wel wat last van plantengroei langs de oevers en de groenalg die ongevaarlijk is.
 • Begin september bleken de bevers hun knaagwerk degelijk voortgezet te hebben. De nodige wilgenbomen en takken (alleen die blijken ze lekker te vinden) hebben inmiddels het loodje gelegd.
Het vierde kwartaal
 • Tien oktober verscheen in de Trompetter een artikel over een brief van Hans Lucas (Burger Belangen Roermond) aan het gemeentebestuur over viespeuken die op zonnige dagen bij de Oolderplas vrouwelijke passanten de stuipen op het lijf jagen. Als bestuur hebben we hierop onmiddellijk gereageerd omdat het naaktstrand hierbij werd betrokken en omdat stemmingmakerij de ondertoon van het bericht vormde. Wij ontvingen de originele brief en een antwoord op onze reactie.
 • Op 11 november leidde het voorgaande tot een artikel in de regionale pers. Daarin kwam alles nog eens aan bod evenals de standpunten zoals die zijn voortgekomen uit het gevoerde overleg in 2008 tussen de Stichting het Limburgs Landschap en ons bestuur.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten weer een groot aantal keren vergaderd op het terrein en bij leden thuis. Veel overleg vond verder opnieuw per telefoon en email plaats.
Het is ook het afgelopen jaar niet gelukt nieuwe bestuursleden aan te trekken.

Uiteindelijk stellen we vast dat dit jaar ondanks het nodige overleg weinig is veranderd. Naturistisch gezien was het volgens velen geen al te best weer, maar we weten dat een enkeling er het afgelopen jaar desondanks toch in geslaagd is op 85 dagen een behoorlijk aantal uren bloot op en van het naaktstrand te genieten. Zo stellen we vast dat het weer in 2008 blijkbaar toch niet echt slecht was!

Tot zover dit jaarverslag 2008.


Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008; 2009