Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2009 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2009 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • In het nieuwsgedeelte van onze site zagen we dat trouwe bezoekers het naaktstrand ook in de winter bezoeken, maar pas op 31 maart 2009 waren die voor het eerst in hun blootje op het naaktstrand.
 • Veel bijzondere activiteiten waren er verder niet in het begin van dit kwartaal. Voor het overige de nodige correspondentie (per email, nieuwsbrief, het blad naturisme, vergaderstukken en anderszins) onderhouden met de landelijke organisatie Naturisten Federatie Nederland (NFN). In dit kader werden we wat bijzonder op de hoogte gehouden van de sluiting van het E3-strand voor naturisten en wat later van enige de (pers-)commotie rond de Berkendonk te Helmond die hier het gevolg van was.
Het tweede kwartaal
 • Het jaarverslag 2008 werd op 14 april 2009 uitgebracht.
 • Voor het overige waren er allerlei berichten over eindelijk weer broedende zwanen - maar het leidde helaas tot niets -, een verlamde koe, paaiende vissen, bloemen en plantjes en ook het relatief mooie weer. Zijdelings voelden we ons betrokken bij de kadeverhoging, die overigens geen problemen opleverde voor de bereikbaarheid van het naaktstrand.
 • 20 -25 Mei werd de parkeerplaats bij de algemene toegang tot de Oolderplas nagenoeg geheel bezet door betrokkenen bij en activiteiten van een zogenaamd Admiraliteitsweekend van de scouting. Dit kwam echt als een verrassing vanwege slechte communicatie en had tot gevolg dat de mogelijkheid tot parkeren gedurende deze best zonnige dagen zeer beperkt tot onmogelijk was. Deze problemen hebben we dan ook bij betrokkenen aan de orde gesteld. Ter plekke werd voorzien in waarschuwingsborden en een volgende keer worden we eerder op de hoogte gesteld. We hopen dat organisaties die in de toekomst iets bij de Oolderplas of het naaktstrand organiseren ons voortaan tijdig vooraf waarschuwen dan kunnen wij dit ook tijdig aan bezoekers doorgeven.
 • 27 Mei trad de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in werking. Daarin is nu ook een artikel opgenomen over het verboden zijn van het zoeken van contact met het oog op en het verrichten van handelingen van sexuele aard. Dit artikel is er gekomen op een gezamenlijk verzoek - ingediend in 2008 - van de Stichting het Limburgs Landschap en onze Stichting. Wij hebben onmiddellijk de inwerkingtreding en de precieze inhoud van het artikel gepubliceerd en gecommuniceerd met de bezoekers. In verband met dit laatste zijn gedurende het seizoen 2009 zo’n 300 flyers uitgereikt. Een en ander was ook aanleiding tot enkele andere activiteiten, zoals een overleg over de handhaving die wel in dit kwartaal in gang zijn gezet, maar pas later tot uitvoering kwamen.
 • In de eerste helft van juni hebben we de beheerder van de Stichting het Limburgs Landschap geadviseerd over de bebording. Daarbij zou ons inziens rekening dienen te worden gehouden met wat door de Gemeente Roermond wordt gewenst gezien hun bord van 2008 en met de vernieuwde APV. Verder is het van belang bezoekers vanaf de allereerste toegang goed te informeren over de aanwezigheid van een naaktstrand en waar precies bloot vertoefd kan worden. De uitvoering van het advies is helaas pas laat in het seizoen gerealiseerd.
 • 27 Juni presenteerden we een fotogenieke torenvalk op de website. Dit omdat heel wat bezoekers van de jacht van deze vogel op muizen tussen de blote mensen hebben genoten. Voor het eerst werd rond deze tijd ook een eekhoorn op het terrein gesignaleerd.
 • Voor het overige vonden gedurende dit kwartaal de geijkte werkzaamheden plaats zoals het onderhouden van de website, communicatie met bezoekers, met NFN, met medewerkers van de Gemeente Roermond, met de handhavers en met medewerkers van de Stichting het Limburgs Landschap. Ook hielden we het terrein schoon, boden hulpverlening aan een gevallen bezoeker, maaiden we enzovoort, enzovoort. Ook in het derde en vierde kwartaal deden we een groot aantal van dit soort activiteiten.
Het derde kwartaal
 • Acht juli vond onder leiding van wethouder IJf een overleg plaats tussen de diverse handhavers en een vertegenwoordiging van onze Stichting. De ontwikkelingen werden doorgenomen; die achtte men n over het algemeen positiever dan enkele jaren geleden. Toch blijft er nog het nodige te wensen over met name op momenten dat handhaving niet meer aanwezig is. Ongeüniformeerd optreden op zulke momenten blijkt vooralsnog niet realiseerbaar. Er werden tijdens en naar aanleiding van dit overleg wel een aantal goede tips voor de toekomstige handhaving uitgewisseld.
 • Een Duitse bezoeker heeft ons in dit kwartaal nog een perfecte Übersetzung aangeboden van onze flyer. Uiteraard hebben we die vanaf dat moment gebruikt op de site en om uit te delen.
 • Begin augustus werd opnieuw blauwalg vastgesteld in de Oolderplas. De blauwalg is echter in dit seizoen uit het noordelijke plasje van de Isabellagriend weggebleven. Het water is de hele tijd uitzonderlijk helder gebleven. Mogelijk is er echt sprake van verbetering bij het naaktstrand zelf.
Het vierde kwartaal
 • Het belangrijkste wapenfeit van het vierde kwartaal waarin de prachtige zomer helaas toch eerder afgelopen was dan gewenst, is het gegeven dat op 20 oktober de nieuwe bebording is aangebracht. We zijn daar zeer tevreden over ook al hebben we er meer dan een jaar op moeten wachten.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten weer een groot aantal keren vergaderd op het terrein en bij leden thuis. Veel overleg vond verder opnieuw per telefoon en email plaats.
Het is het afgelopen jaar wel gelukt een nieuw bestuurslid aan te trekken. Het is Jan Heesen geworden, die het penningmeesterschap van Piet Claessen overneemt.

Uiteindelijk stellen we vast dat dit jaar een relatief rustig jaar is geweest. Naturistisch gezien was het volgens velen relatief goed weer en daar hebben velen vaak van kunnen genieten.

De verantwoording van de financiën over 2009 ziet er als volgt uit:
   INKOMSTEN:
   Beginsaldo
   Donaties

   Totaal

   € 1740,78
   € 555,--
   _______
   € 2295,78
   UITGAVEN:
   Secretariaatskosten
   Bankkosten
   Kamer van Koophandel
   STG. het Limburgs Landschap
   NFN jaarbijdrage
   D-hosting (website)
   Diversen (maaien enzv.)

   Totaal

   € 134,39
   € 40,75
   € 26,14
   € 25,--
   € 135,--
   € 35,--
   € 35,--
   _______
   € 431,28
   EINDSALDO:

   Totaal
   € 1864,50
   _______
   € 2295,78
Tot zover ons inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2009.


Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010