Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2010 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2010 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • Eind januari kwamen de eerste berichten binnen over de toestand van het terrein na de winter. Drassig en veel achtergebleven vuil. En dat is zo gebleven tot in maart.
 • In maart hebben we op informele wijze nog eens gepeild of het Limburgs Landschap een aantal belangrijke wensen zoals meer afmeermogelijkheden enzovoort zou willen realiseren, maar daar kon niet aan worden tegemoet gekomen.
 • Pas in maart stegen de temperaturen tot acceptabele waarden voor een bloot verblijf op het naaktstrand. Voor de meesten werd dat echter pas april.
 • Voor het overige de nodige correspondentie (per email, nieuwsbrief, het blad naturisme, vergaderstukken en anderszins) onderhouden met de landelijke organisatie Naturisten Federatie Nederland (NFN).
 • Het jaarverslag 2009 werd op 17 maart 2010 uitgebracht.
Het tweede kwartaal
 • Eind april berichtte de website dat van twee stellen broedende zwanen er 1 doorzet en zijn 7 eieren goed warm houdt. Tegen die tijd waren er ook weer paaiende vissen. Met Pinksteren hebben we vervolgens echt kunnen genieten van het uitkomen van alle zeven de zwaneneieren. Vervolgens hebben we de zes jongen (1 was al spoedig dood) kunnen zien opgroeien en aan het einde van het seizoen waren ze net zo groot als hun ouders. De hele ontwikkeling van de zwanen is ook op film vastgelegd en via de site te bekijken.
 • Vanaf Pinksteren ongeveer heeft in 2010 het maken van natuurfoto’s een hoge vlucht genomen. Deze publiceren we op de website en zo kwamen dieren in zicht die we anders bijna alleen op afstand konden bekijken. We noemen Futen, maar ook de Rietgors, de Grasmus en de Kneu en de meerkoet in de aanval. Ook bijzondere insecten, vlinders en kikkers kwamen in beeld. We hopen op deze manier onze bezoekers meer te informeren over de natuurlijke kwaliteiten van het terrein.
 • Als bestuur hebben we een kleine bijdrage aan de landelijke imago-actie van de NFN: Naakt is geen punt nu, op het terrein geleverd.
 • Zoals elk jaar hebben we de bezoekers om een donatie gevraagd. Een groot aantal komen die ook spontaan bij het bestuur aanbieden. Het zijn contacten waarbij van alles ter sprake komt en ook waardering voor het werk van het bestuur blijkt.
 • In de tweede helft van juni hebben we heel wat te stellen gehad met een ongefundeerde reactie over zogenaamde misstanden van een bezoeker richting het Limburgs Landschap. Wij hebben de laatste en de betrokken bezoeker duidelijk gemaakt dat wij een en ander niet op prijs stelden en dat we de goede samenwerking met dezelfde uitgangspunten willen voortzetten.
 • Voor het overige vonden gedurende dit kwartaal de andere geijkte werkzaamheden plaats zoals het onderhouden van de website, communicatie met bezoekers, met NFN, met medewerkers van de Gemeente Roermond, met de handhavers en met medewerkers van de Stichting het Limburgs Landschap. Ook hielden we het terrein schoon, maaiden we (Ben Simmelink deed dat) enzovoort, enzovoort. We mochten van het Limburgs Landschap wat schoon zand storten bij het voormalige zandstrand, zodat kinderen wat meer speelgelegenheid kregen. Jonge galloways vonden dit ook interessant hetgeen weer de nodige opruimwerkzaamheden te weeg bracht. Ook in het derde en vierde kwartaal deden we een groot aantal van dit soort activiteiten.
Het derde kwartaal
 • Begin juli hebben we voor het blad UIT foto’s aangeleverd die deels in nummer 3 van augustus met een kleine tekst zijn gepubliceerd.
 • Veertien juli raasde net als overal in Limburg een storm met meer dan windkracht 12 – verder gingen de meters van de aanwezige botenbezitters niet - over het terrein. Aan de botenkant zijn daarbij 4 wilgen gesneuveld en langs de toegangsweg van de rotonde naar het terrein nog eens 5. Daarnaast hebben her en der ook nog allerlei andere bomen het loodje gelegd of zijn deels onttopt. De volgende dag bood het terrein en de weg er naar toe een ontredderde aanblik. We zijn onmiddellijk begonnen met de toegang weer vrij te maken en dat is na een halve dag zagen en wegruimen gelukt.
 • Half juli werd dit jaar voor het eerst blauwalg vastgesteld aan de botenkant. Toch is de overlast wat minder geweest dan voorgaande jaren. Dat kwam wellicht ook doordat het weer vanaf die tijd wat minder werd. De blauwalg is dit seizoen opnieuw uit het noordelijke plasje van de Isabellagriend weggebleven. Het water is de hele tijd ook opnieuw uitzonderlijk helder gebleven.
 • In de maand september hebben we voor het eerst een eigen informatiefolder gemaakt die bijvoorbeeld in VVV-kantoren kan worden gebruikt. Aan de VVV in Kinrooi België zijn de eerste folders geleverd.
 • In september toen we eindelijk weer wat zonnige dagen kregen bleken ook de bevers nog altijd aanwezig. Verschillende aangevreten bomen.
Het vierde kwartaal
 • Op de elfde oktober konden we de website nog voorzien van een laatste zonnige foto van het seizoen.
 • Eind oktober leverden we als bestuur nog een behoorlijke bijdrage aan het nieuwe landelijke voorstel Protocol seksuele veiligheid van de NFN. Het is niet toepasbaar op openbare terreinen zoals het onze en het voorstel moet beter worden gerelateerd aan het doen van aangifte. Het leverde nog een aardige reactie op.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten weer een aantal keren vergaderd op het terrein en bij leden thuis. Veel overleg vond verder opnieuw per telefoon en email plaats.

Uiteindelijk stellen we vast dat ook dit jaar een relatief rustig jaar is geweest. Naturistisch gezien was het volgens velen minder weer en dat met name in de echte zomermaanden, maar alles bij elkaar hebben de regelmatige bezoekers toch heel wat dagen op het terrein doorgebracht.

De verantwoording van de financiën over 2010 ziet er als volgt uit:
   Beginsaldo:

   Inkomsten
   - Donaties 2010

   Totaal
   € 1864,50


   € 300,60
   _______
   € 2165,10
   Uitgaven:
   - Kosten betalingsverkeer
   - Contributies
   - Kosten hosting website
   - Diversen (maaien, zand enzv.)
   - Secretariaatskosten

   Totaal

   € 46,39
   € 186,14
   € 35,--
   € 43,50
   € 33,47
   _______
   € 344,50

   Eindsaldo:
   _______
   € 1820,60
Tot zover ons inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2010.


Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011