Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2011 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2011 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • 16 Januari is een foto gemaakt van de Isabellagriend vanuit de eerste toegang. Daarop is te zien dat er sprake was van een extreem hoge waterstand. Half februari hebben de eerste personen zich weer op het terrein blootgesteld aan de zon. Het was er zeer drassig en er was zeer veel achtergebleven vuil; metershoog in de struiken en bomen langs de waterkant.
 • Half maart kwamen de eerste bezoekers naar het strand en kregen we een voorjaar dat er mocht zijn. Vanaf dat tijdstip hebben een paar mensen een aantal dagen veel vuil opgeraapt en in zakken gedaan. Van alles werd op het terrein gevonden tot en met een dode schildpad toe en extreem veel inlegkruisjes en plastic.
 • Voor het overige de nodige correspondentie (per email, nieuwsbrief, het blad naturisme, vergaderstukken en anderszins) onderhouden met de landelijke organisatie Naturisten Federatie Nederland (NFN).
 • Het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2010 werd op 19 maart 2011 uitgebracht.
Het tweede kwartaal
 • Eind maart startte de voorzomer die zich in april en mei goed voortzette. Eind april waren er weer broedende zwanen en paaiende vissen. We vonden ook nog een dode snoek.
 • Vanaf dat moment verschenen ook een aantal supermacro-opnamen van Gé Driessen op de site, waardoor vaak nog onbekende details van de kleinere beestjes te bewonderen zijn. Wist u dat sommige spinnetjes acht ogen hebben. Zo maakten we ook kennis met de schietmot, de grauwe veldwants, de snuitvlieg en de schuimcicade. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.
 • Een bezoeker die het naaktstrand een warm hart toedraagt en die wenst dat er geen gebruik van gemaakt wordt voor ongewenste activiteiten attendeerde ons op sexadvertenties op websites. We hebben de stadswacht hiervan op de hoogte gesteld en we hebben extra gecontroleerd op eventuele activiteiten. Ook een gewaarschuwd bestuur telt voor drie.
 • Eind april met de Roermond Cityrun op Konninginnedag en later in het jaar met de Enecotour werd de Isabellagriend gedurende een belangrijk deel van de dag niet bereikbaar. Dit lijken jaarlijks terugkerende evenementen te worden, waarbij wij dit jaar vooraf slecht over werden geïnformeerd door de verantwoordelijken. Ons belang van tijdige goede voorlichting kwam in het gedrang. We hebben dan ook pogingen gedaan om dit voortaan te voorkomen. De toekomst zal het leren.
 • Half mei was er nog een bericht over "vergiftigde" honden. De preciese oorzaken hebben we niet echt kunnen achterhalen. We lieten wel de nodige waarschuwingen uitgaan.
 • Midden juni hebben we middels bezoekers geprobeerd de identiteit te achterhalen van een persoon die overigens aan de andere zijde van de Oolerplas was gevonden; het bleek uiteindelijk niet iemand te zijn die ons terrein bezocht.
 • Eind juni waren er 9 jongen zwanen bij de Isabellagriend. Later heeft een stel zwarte zwanen nog geprobeerd voor nakomelingsschap te zorgen maar door het slechte weer heeft niemand kunnen vastleggen of dit ook daadwerkelijk gelukt is. De zwanen hadden hun nest bij de verbinding naar de Maas en kunnen zo dus alle kanten zijn opgegaan.
 • Voor het overige vonden gedurende dit kwartaal de andere geijkte werkzaamheden plaats zoals het onderhouden van de website, beantwoorden van vragen via email, ontvangen en ophalen van donaties en communicatie met bezoekers, met de Naturisten Federatie Nederland, met medewerkers van de Gemeente Roermond, met de handhavers en met medewerkers van de Stichting het Limburgs Landschap. Ook hielden we het terrein schoon - dank aan de inzet van Frits Leuven hierbij -, maaiden we (Ben Simmelink deed dat) enzovoort, enzovoort. We hebben opnieuw wat schoon zand gestort bij het voormalige zandstrand, maar kinderen hebben er dit jaar weinig gebruik van gemaakt. Ook in het derde en vierde kwartaal deden we een groot aantal van dit soort activiteiten.
Het derde kwartaal
 • Half juli heeft een bezoeker zijn ervaringen met bedreigingen en schoppen tegen zijn fiets door een andere agressieve bezoeker zonder direct aanwijsbare reden voorgelegd aan de Naturisten Federatie Nederland (NFN) en is zijn slechte ervaring opgenomen op hun website. Via de NFN hebben we contact kunnen leggen met deze bezoeker en hebben we het voorval gemeld bij de politie. Inmiddels bleken er al meer nare ervaringen te zijn met diezelfde agressieve bezoeker. In overleg met een aantal bezoekers en met de stadswacht hebben we de nodige maatregelen getroffen om de agressieve persoon bij toekomstige bezoeken sneller op te sporen en te stoppen in zijn daden. Op 1 augustus hebben we kunnen merken dat dit alles werkte en niet voor niets was geweest en daarna hebben we geen problemen meer gehad. We kregen een pluim van de NFN voor onze daadkracht.
 • Eind juli werd dit jaar voor het eerst blauwalg vastgesteld aan de botenkant. De blauwalg is dit seizoen op enkele randverschijnselen na uit het noordelijke plasje van de Isabellagriend weggebleven. Het water is de hele tijd helder gebleven. Er was dit seizoen wel sprake van veel groenalg. Diverse keren hebben we toegangen tot het water vrijgemaakt.
 • Begin augustus werden we geconfronteerd met allerlei geruchten over het mogelijk afsluiten van het plasje aan de botenkant - de Gemeente Roermond zou dit verhinderd hebben - en over het verwijderen van aanlegsteigers. Door de vakantieperiode duurde het lang voordat we antwoord van de Gemeente kregen. Er leek niet veel van waar, maar pas in het vierde kwartaal kwam er echt duidelijkheid. Het verwijt van de Stichting het Limburgs Landschap dat er niets aan de hand was en dat we hen rechtstreeks de geruchten hadden moeten voorleggen, bleek ongegrond. Er was wel degelijk het nodige aan de hand (vlekkenplan; zie verderop) en de Stichting het Limburgs Landschap wist daarvan. Verder zijn deze Stichting en restaurant de Oolderhof voornemens op de huidige toegangsrotonde/parkeerplaats een paviljoen (info en horeca) met uitkijktoren te realiseren; zo vernamen we van de Gemeente.
Het vierde kwartaal
 • Op 17 oktober overlegden we met Jan Theunissen van Restaurant de Oolderhof over de voornemens rond het parkeren bij het te realiseren paviljoen, waarvoor - zo bleek - overigens nog financiëring gevonden moet worden. Hierbij zal het Surfstrand (eigenaar Oolderhof) of een gedeelte daarvan overigens in plaats van de rotonde opengesteld worden voor vrij parkeren.
 • Bovenal bleek echter tijdens dit overleg dat er ontwikkelingen gaande waren in het kader van de Gebieds-Ontwikkeling Midden-Limburg, een samenwerkingsverband tussen de betrokken overheden en het bedrijfsleven (GOML), die wij tot dat moment niet kenden en die inmiddels geleid hadden tot een vlekkenplan ‘Maas en Meer’ en tot een ‘Masterplan Maasplassen - dat enkele dagen later werd gepubliceerd - met vergaande consequenties voor ons gebied en zijn omgeving.
 • Meteen na de 17e oktober hebben we ons verdiept in voorhanden zijnde stukken en 21 oktober werd het Masterplan Maasplassen gepresenteerd, dat in de pers allerlei reacties - vooral er is geen geld voor - opriep. Voor ons naaktstrand blijkt de toegankelijkheid in het gedrang te komen door een nieuwe invaart - alleen oversteek met een pontje - in de Oolderplas, maar ook voor de botenkant zijn er bedreigingen (wordt ondieper gemaakt). Op 22 oktober publiceerden we dan ook onmiddellijk een alternatief voor de plannen. Wij willen een hoge brug over de nieuwe invaart en een rondje om de west- en zuidkant van de Oolderplas, waarbij de huidige toegang wordt afgesloten met een dam waar overigens wel water onder door kan. Dit alternatief hebben we ook voorgelegd aan andere mogelijk betrokken (te betrekken) organisaties en aan de gemeente Roermond. Ook met bezoekers is een en ander uitgebreid besproken.
 • Van 11-14 november hebben uitvoerig op de site bericht dat onze oud-penningmeester Piet Claessen - bij vele bezoekers bekend -, alhoewel we het zagen aankomen, toch nog vrij plotseling van ons was heen gegaan. We maakten het mogelijk dat mensen die hem hebben gekend een condoleance konden uitbrengen. Diversen bezoekers maakten er gebruik van; een aantal reageerden ook naar de Stichting. We plaatsten namens de Stichting een advertentie in de regionale dagbladen en maakten zijn kunstwerken uit het verleden opnieuw toegankelijk. De tijdens de prachtige en indrukwekkende afscheidsdienst gehouden toespraken werden ook toegankelijk gemaakt respectievelijk gepubliceerd. We hebben in hem een bijzonder bestuurslid en vriend verloren.
 • De reactie van de gemeente Roermond op ons alternatief via mevrouw Jansen met betrekking tot het Masterplan Maasplassen heeft uiteindelijk geleid tot een overleg met haar op 21 november. In dit overleg hebben we onze standpunten nog eens verduidelijkt. Een en ander loopt nog niet zo'n vaart en we zullen er bij de verdere uitwerking beter bij worden betrokken. Voorlopig lijkt niet iemand duidelijk op iets aanspreekbaar en dat is pas echt aan de orde als er een intergemeentelijke structuurvisie over het plan op tafel ligt.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten weer een aantal keren vergaderd op het terrein en bij leden thuis. Veel overleg vond verder opnieuw per telefoon en email plaats.

Tot slot stellen we vast dat dit jaar uiteindelijk een minder rustig jaar is geweest en dat we helaas van een gewaardeerd bestuurslid afscheid hebben moeten nemen.
Naturistisch gezien was het volgens velen minder goed weer en dat met name in de echte zomermaanden, van de andere kant hadden we een goed voorjaar en een redelijk najaar en zo hebben de regelmatige bezoekers toch heel wat dagen op het terrein doorgebracht.

De verantwoording van de financiën over 2011 ziet er als volgt uit:
   Beginsaldo:

   Inkomsten
   - Donaties 2011

   Totaal
   € 1820,60


   € 322,97
   _______
   € 2143,57
   Uitgaven:
   - Kosten betalingsverkeer
   - Contributies
   - Kosten hosting website
   - Diversen (maaien, enzv.)
   - Overlijdensadvertenties Piet Claessen
   - Secretariaatskosten

   Totaal

   € 57,90
   € 186,64
   € 35,--
   € 40,--
   € 207,38
   € 83,67
   _______
   € 610,59

   Eindsaldo:
   _______
   € 1532,98
Tot zover ons inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2011.


Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012