Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2012 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • Tot begin maart 2012 is er niet veel bijzonders gebeurd.De eerste bezoeken aan het terrein worden dan gebracht en er blijkt weer het nodige afval te zijn aangespoeld. Een eerste opruiming vangt dan aan.
 • 13 Maart horen we dat het Masterplan Maasplassen en diverse daaraan verbonden projecten besproken gaan worden in de Commissie Ruimtelijk Ordening en in de Raadsvergadering van april van de gemeente Roermond. We hoorden ook dat we de volgende dag op 14 maart onze mening naar voren zouden kunnen brengen in het zogenaamde sprekersplein van de gemeente Roermond en we besluiten deze kans niet te laten liggen. Kern van het verhaal dat onze secretaris vervolgens de volgende dag op dit sprekersplein inbracht, was: openbare gebieden niet verder afsluiten, maar juist ontsluiten met alle consequenties die daaraan moeten worden verbonden. Er moeten een hoge brug komen over de nieuwe dan wel blijvende invaart van de Oolderplas en een rondje om de west- en zuidkant van deze plas moet mogelijk worden. Boten moeten overal kunnen varen en aan de oever kunnen aanleggen. Investeren in de hoge brug heeft prioriteit boven andere prioriteiten die daar nu worden voorgesteld. Gebruikers moeten grotere invloed krijgen op de uitvoering van de plannen. Een en ander conform het alternatief dat onze Stichting in oktober 2011 uitbracht naar aanleiding van de publicatie van het Masterplan Maasplassen. Het sprekersplein werd redelijk druk bezocht.
 • Als vervolgactie hebben we de raadsleden van de gemeente Roermond voor de commissievergadering nog een reminder per mail bezorgd waarin we ze nog eens nadrukkelijk gevraagd hebben onze standpunten over te nemen. Een van de laatste dagen van deze maand hebben we ook de wijkraad Herten gevraagd wat zij van onze standpunten vindt en ze gevraagd om samen met ons de voorbereidingen te starten op de vervolgstappen die gaan komen. De wijkraad vond echter dat het Masterplan van bovenregionale aard was en dat zij daarom geen standpunten kon innemen.
 • Het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2011 werd op 18 maart 2012 uitgebracht.
 • Tegen het einde van deze maand hadden we het terrein toch al enkele malen kunnen bezoeken. was de rommel weer een beetje opgeruimd en hadden we ook de nodige vraatsporen van de bevers kunnen vaststellen en vastleggen. Ook zorgden we er met de medewerkers van de Stichting het Limburgs Landschap voor dat de bebording van het terrein weer in orde kwam.
 • Voor het overige de nodige correspondentie (per email, nieuwsbrief, het blad naturisme, vergaderstukken en anderszins) onderhouden met de landelijke organisatie Naturisten Federatie Nederland (NFN). Tevens deden we nog enkele verzoeken om een toelatingsvergunning bij de Stichting het Limburgs Landschap.
Het tweede kwartaal
 • Begin april zonden we opnieuw een reminder naar de Raadsleden van de gemeente Roermond om rekening te houden met onze standpunten bij hun raadsvergadering van 12 april 2012 over het Masterplan Maasplassen en de daarmee verbonden projecten. Op de 12 april zeiden de raadsleden alleen dat bij de uitwerking voor voldende draagvlak gezorgd moet worden.
 • Veel mooi weer was er vervolgens vaak niet. En je moest de uren dat er zon was, aanwezig zijn. Begin mei waren er weer broedende zwanen en paaiende vissen. Er werd ook nog een dood verdronken kalf gevonden.
 • 22 mei konden we op de nieuwspagina van de site melden dat er een aantal lentedagen aan zaten te komen en verschenen ook weer de eerste supermacro-opnamen van Gť Driessen, waardoor vaak nog onbekende details van de kleinere beestjes te bewonderen zijn. Een week later stonden er ook foto's van de visdief op de site die dit jaar voor het eerst duidelijk jacht maakte op visjes langs ons strand. Later kwamen nog allerlei andere insecten in details aan de beurt.
 • In mei hebben we een houten bruggetje aangelegd naar het eilandje waar Piet Claessen toen hij nog leefde altijd zat te beeldhouwen. We hebben dit eilandje vervolgens met een pad ontsloten en dit pad hebben we Pieterpad genoemd. Bedoeling was om op de plek, waar Piet altijd zat te werken, op een geschikt moment zijn as te kunnen verstrooien. Dat is uiteindelijk pas in augustus gebeurd. Ondertussen werd vastgesteld dat de natuur op het eilandje zich prachtig had ontwikkeld en dat het een lust was om het Pieterpad te bewandelen: een echt leuk struinpad. Dit vormde weer de aanzet om meerdere struinpaden te gaan maken.
 • Eind juni waren er uiteindelijk maar 3 jongen zwanen bij de Isabellagriend. Later heeft een stel zwarte zwanen op de oevers van het zuidelijke plasje ook nog jongen gekregen.
 • Voor het overige vonden gedurende dit kwartaal de andere geijkte werkzaamheden plaats, zoals het onderhouden van de website, beantwoorden van vragen via email, ontvangen en ophalen van donaties en communicatie met bezoekers, met de Naturisten Federatie Nederland, met medewerkers van de Gemeente Roermond, met de handhavers en met medewerkers van de Stichting het Limburgs Landschap. Ook hielden we het terrein schoon - dank aan de inzet van Frits Leuven hierbij -, maaiden we (Ben Simmelink deed dat) enzovoort, enzovoort. We hebben opnieuw wat schoon zand gestort bij het voormalige zandstrand. waar dit jaar overigens wel gebruik van is gemaakt. Ook in het derde en vierde kwartaal deden we een groot aantal van dit soort activiteiten.
Het derde kwartaal
 • In juli tot begin augustus is nog hard gewerkt aan twee nieuwe struinpaden; het Adtepad en In the Middle of Nowhere. Het Adtepad loopt deels door het riet langs een soort moerasstukje halverwege de noord-westelijke oever van het noordelijke plasje Isabellagriend; een stuk ten noorden van het Pieterpad. Met name in het moerasstukje staan bijzondere planten. Het pad In the Middle of Nowhere ofwel Irgenwo im Nirgendwo bevindt zich op de oostelijke oever van ditzelfde plasje aan de oostzijde van het gewone doorgangspad. Het voert door bosschages en na enkele bochten in het pad, weet je niet precies meer waar je bent. In dit pad werden op een drietal punten ook nog teksten opgehangen die ieder op hun eigen wijze op dit thema ingingen. Beide paden werden voorzien van toegangsboden aan beide zijden. Het laatste struinpad werd op 1 augustus officiŽel geopend door Bernd Huijser van de NFN. Een bezoeker merkte op dat het terrein door de struinpaden cachet heeft gekregen en er waren veel positieve reacties op onze initiatieven in deze.
 • Midden augustus worden we op een zondag al vrij vroeg geconfronteerd met een koe die nauwelijks meer kan lopen nadat ze een dood kalf ter wereld had gebracht. Naast de nodige commotie betekende dit opruimwerkzaamheden in samenwerking met de boer die het Stichting het Limburgs Landschap op zo'n moment inschakelt. Om half 11 was dit geklaard. We kregen haar vervolgens toch weer aan het lopen, maar moeten haar een paar uur later uit een sloot halen en brengen haar uiteindelijk door de brandnetels naar een ander gedeelte van het terrein, waar ze tot rust komt. Een hele onderneming alles bij elkaar.
 • In de maanden juli en vooral augustus en september hebben we veel over de natuur op onze site gepubliceerd. Iedereen weet nu hoe icarusblauwtjes paren en hoe een zwartsprietdikkopje - allemaal vlinders - of hoe een grote egelskop - een waterplant - eruit ziet.
 • Begin september werd dit jaar voor het eerst blauwalg vastgesteld aan de botenkant. Dat is mede door het wisselvallige weer eigenlijk vrij laat in het seizoen en wellicht mogen we voorzichtig vaststellen dat de blauwwalgproblematiek minder aan het worden is. Er was dit seizoen wel weer sprake van veel groenalg in het noordelijke plasje. Enkele keren hebben we toegangen tot het water vrijgemaakt.
 • Zes september namen we contact op met de VVV-Roermond om een betere vermelding op hun site te krijgen. Na het nodige overleg is dit gelukt en ook konden we folders over ons naaktstrand bij hen aanleveren. Dit lijkt ons voor potentiŽle bezoekers een hele verbetering.
 • Half september zijn we stappen gaan zetten om ons voor te bereiden op de vervolgstappen die er na het uitbrengen van het Masterplan Maasplassen zitten aan te komen. Om ons nader te oriŽnteren over de stand van zaken van dat moment en om onze standpunten van dat moment naar voren te brengen, vroegen we hiervoor een overleg aan met de heer Paul Vossen, coŲrdinator Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en programmalijnmanager Maasplassen. Dit werd op 22 oktober gepland.
 • Hiernaast werd door enkele bezoekers geopperd dat de positie van onze stichting mogelijk versterkt zou kunnen worden door de aankoop van het terrein van de familie Tummers. Dit terrein bleek inderdaad te koop en het bestuur ging vervolgens aan de slag om uit te zoeken hoe dit allemaal geregeld zou moeten worden en of hierdoor de positie inderdaad versterkt zou kunnen worden. De hulp en steun van enkele bezoekers hierbij was onmisbaar en werd erg gewaardeerd.
 • Eind september komen er dan voor onze stichting vrij plotsklaps nieuwe stukken uit op de site van de GebiedsOntwikkeling Midden Limburg. Dit betrof vooral het Concept-Startdocument PlanMER en Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen. Dit Concept-Startdocument kende een inspraakprocedure waarbij voor 7 november 2012 eigen zienswijzen over de verdere uitwerking van het Masterplan Maasplassen ingediend kunnen worden. Voor onze stichting is dit de eerste mogelijkheid om officieel de eigen standpunten in een zienswijze eens duidelijk naar voren te brengen, waarop ook officieel gereageerd moet worden en we besluiten dan ook om dit ook te gaan doen.
Het vierde kwartaal
 • Begin oktober was hectisch. Het overleg met Paul Vossen werd steeds meer een gesprek waarin we onze in ontwikkeling zijnde zienswijze wilden checken. Daarbij probeerden we ook allerlei andere opvattingen te leren kennen zoals die van de KNWV en ook schakelen we in toenemende mate enkele bezoekers in om te oordelen over stukken die ontstaan. Ook bleek steeds meer dat we het verleden goed moeten kennen en dat we daarvoor allerlei stukken alsnog moeten doornemen.
 • 8 Oktober was er opnieuw een dood kalf. Het derde al dit jaar.
 • Twaalf oktober vragen we als bestuur ook nog een gesprek aan met Wethouder IJff en Christine Jansen om onze standpunten voor de indiening van de zienswijze ook nog eens voor te leggen aan de gemeente en hen natuurlijk te vragen ons te supporteren. Dit gesprek wordt gepland op 30 oktober.
 • Ondertussen zetten we als bestuur ook nog steeds stappen richting aankoop van het terrein van Tummers. We overleggen met een notaris en maken vervolgafspraken.
 • In de week voor het overleg met Paul Vossen wordt onze concept-zienswijze bijna dagelijks bijgesteld en met elkaar en diverse bezoekers op het terrein besproken. Op maandag 22 oktober hebben we nog een laatste voorbereiding en bespreken we de alles wat met onze zienswijze samenhangt met Paul Vossen. Dat is een vrij prettig gesprek, waarin ons duidelijk wordt dat we enkele zaken moeten bijstellen, maar dat de grote lijn van ons betoog in de zienswijze gehandhaafd kan worden. Diezelfde avond nog kan de secretaris de andere bestuursleden een nieuwe versie voorleggen, waarin de nieuwste gegevens zijn verwerkt.
 • Ook deze versie wordt besproken en aan diverse personen en bezoekers voorgelegd - dank voor hun reacties - en op donderdag 25 oktober wordt deze versie aan wethouder IJff en mevrouw Jansen toegestuurd. Dinsdag 30 oktober wordt een en ander besproken en het bestuur merkt daarbij dat de gemeente Roermond mogelijk wel een nieuwe invaart wil, maar dan met een lage brug. Wij hebben daarbij nog eens duidelijk aangegeven dat de plek van de invaart van belang is evenals het realiseren van voldoende parkeerplaatsen. Wij willen niet meer dat bezoekers weer verderweg van het terrein zouden moeten gaan parkeren. Dat is ons in 2007 al beloofd. Het gesprek verliep vrij prettig en was verder wederzijds heel duidelijk. De gemeente wil ons op de huidige plek handhaven.
 • Diezelfde dertigste oktober 2012 dient het bestuur haar zienswijze nog in bij de provincie en publiceert deze ook op haar site. Daags hierna wordt de zienswijze breed verspreid onder alle mogelijke betrokkenen.
 • Begin november werden ook weer stappen gezet rond de mogelijke aankoop van het terrein van Tummers. Het Kadaster te Eindhoven werd bezocht en een afspraak met een juriste bestuursrecht ruimtelijke ordening werd gepland. Dit vond plaats op 20 november. Op die dag werd ook nog een gesprek gepland op de provincie met de heer Hermans die in 2003 onze toenmalige zaken rond ons voortbestaan afhandelde. Beide gesprekken leidden tot de conclusie dat aankoop onze positie niet zou versterken. Vervolgens is dit alles - waarbij nog even bij de gemeente is gecheckt of niets over het hoofd was gezien - afgehandeld met de potentiŽle geldverschaffers en de familie Tummers.
 • Negen november werden in de Oolderhof de activiteiten rond het zogenaamde Nautisch Programma van Eisen - oevers aantrekkelijker maken vanaf het water - gepresenteerd. Dit leidde ertoe dat ons bestuur zich hiervoor bij de provincie aanmeldde. Daarbij bleek dat de huidige toegangsrotonde volgebouwd zou worden met een pannenkoekhuisje en dat daar aanlegsteigers zouden komen. We hebben dus ook meteen een kanttekening gemaakt dat dan parkeerplaatsen in het geding zijn. Deze kwestie hadden we toevalligerwijs ook reeds bij de gemeente aangekaart aan de hand van de parkeernota, maar daarbij bleken we later een fout te hebben gemaakt. In het Nautisch Programma van Eisen, zo zegde de provincie toe, zou onze zienswijze met de parkeerproblematiek worden meegenomen. Echter of we ook extra aanlegsteigers krijgen in het zuidelijke plasje Isabellagriend kon niet op voorhand worden toegezegd.
 • Op vrijdag 30 november informeerden we ons nog eens over ons deel in het Nautisch programma van Eisen bij de heer Vrolijks die in dit kader uitvoerder is van de inventarisatie van verbetervoorstellen. Daarbij bleken toch voorstellen de ronde te doen die indruisten tegen onze belangen. Dit heeft er na overleg met de provincie weer toegeleid dat we in de dagen daarna een aanvulling maakte op onze zienswijze. Hierin hebben we bij elk mogelijk alternatief rond wel of geen nieuwe invaart in de Ooldeerplas nauwgezet uit de doeken gedaan welke eisen onze stichting dan meent te moeten stellen, wil het terrein voor naturisme kunnen blijven voortbestaan. Deze aanvulling dienden we woensdag 5 december in. Later die week informeerden we ook de wijkraad Herten en de gemeente over onze aanvulling.
 • Vrijdag 7 december bracht de provincie de nota van zienswijzen op het startdocument uit en de reactie daarop van de GebiedsOntwikkeling Midden-Limburg (GOML). Die reactie viel ons tegen want er werden voor het verdere beleid geen conclusies getrokken naar aanleiding van bijvoorbeeld onze zienswijze. Zeker ook gezien de inhoud en de inspanningen die daarvoor geleverd waren, was dit teleurstellend. Midden december 2012 werd echter nog een evaluatierapport uitgebracht over de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg 2008 - 2012 en daarin kwam dezelfde kritiek naar voren als in het tweede gedeelte van onze zienswijze en dat deed tenslotte toch wel weer goed.
 • Samengevat sloten we het jaar dus af met een hectische periode, waarin veel tijd in het werken voor de stichting werd gestopt en waarbij we het nieuwe jaar ingingen zonder nog enige duidelijkheid rond wel of geen nieuwe invaart in de Oolderplas en de consequenties die vervolgens aan de gemaakte keuze zullen worden verbonden. Het bestuur heeft echter wel de overtuiging dat zij duidelijk heeft gemaakt welke die moeten zijn bij elk van de mogelijke keuzes. Zie de aanvulling op de zienswijze bij het nieuws op de site.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten weer een aantal keren vergaderd op het terrein en bij leden thuis. Veel overleg vond verder opnieuw per telefoon en er was vooral veel uitwisseling per email. Er zijn wat versies van stukken rondgestuurd.

Tot slot stellen we vast dat dit jaar ons struinpaden hebben opgeleverd die in de smaak vielen.
Naturistisch gezien was het volgens velen minder goed weer en dat met name in de echte zomermaanden, van de andere kant hadden we een goede maand mei en augustus en een redelijk najaar en zo hebben de regelmatige bezoekers toch heel wat dagen op het terrein doorgebracht. Viertien november - zie de nieuwspagina van onze site - was duidelijk de laatste naturistische dag en dat is ook heel uitzonderlijk.

De verantwoording van de financiŽn over 2012 ziet er als volgt uit:
   Beginsaldo:

   Inkomsten
   - Donaties 2012

   Totaal
   Ä 1532,98


   Ä 719,80
   _______
   Ä 2252,78
   Uitgaven:
   - Kosten betalingsverkeer
   - Contributies
   - Kosten hosting website
   - Diversen (maaien, enzv.)
   - Secretariaats- en vergaderkosten

   Totaal

   Ä 70,16
   Ä 191,58
   Ä 35,-- 
   Ä 53,50
   Ä 187,78
   _______
   Ä 538,02

   Eindsaldo:
   _______
   Ä 1714,76
Tot zover ons inhoudelijke en financiŽle jaarverslag van 2012.


Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013;