Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2013 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2013 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • Eind januari van dit nieuwe jaar konden we melden dat we als naaktstrand waren opgenomen op de site onthaasten.eu. Deze site brengt alle historisch waardevolle onthaastingsplekken in Vlaams Brabant, Belgisch Limburg én Nederlands Limburg in kaart en maakt ze zo beter toegankelijk voor het publiek. Als bestuur vonden we dat we er ook bijhoorden en inmiddels is het een zeer uitgebreide site geworden. In het zelfde bericht stond vermeld dat vanaf 25 januari het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2012 op de site in te zien was.
 • 28 Februari woonde het bestuur de presentatie van het Nautisch Programma van Eisen bij. Dit rapport bevat voorstellen omtrent het aantrekkelijker maken van de Maasplassen. Naaktrecreatie wordt er positief in vermeld. Een en ander kan o. a. beschouwd worden als het resultaat van de bestuursinspanningen in het laatste kwartaal van 2012.
 • Begin maart vond de seizoensopening plaats en gingen sommigen voor de eerste keer dit seizoen bloot, maar dat was helaas een eendagsvlieg. Er was op dat moment al sprake van een te lange en te koude winter, die maar bleef aanhouden.
Het tweede kwartaal
 • Midden april hielden we met een aantal mensen nog een grote opruimactie om het door het hoge water aangespoelde vuil te verwijderen. 12 Zakken en dat is niet mis. Het weer zelf wil echter nog steeds niet: te koud en te veel wind uit noordelijke richtingen.
 • 23 en 24 April leek voor het eerst iets van lente aangebroken. De zwanen waren weer aan het broeden, maar 8 weken later bleek dat er toch iets misgegaan was. Witte jonge zwanen hebben we dit jaar niet in de buurt van ons naaktstrand gezien, wel een tweetal zwarte.
 • 21 mei konden we op de nieuwspagina van de site melden dat het nieuwe nummer van 'Uit' uit was met op de cover een fraaie foto van ons strand.
 • Op de landelijke open dag 1 juni waren we ook met wat informatie op het terrein, maar het was duidelijk nog te koud voor bezoekers. Een aantal dagen later werd het eindelijk wat beter weer.
 • In de tweede week van juni konden we ons vergapen aan meerdere koikarpers - elk jaar zijn ze te zien - in het noordelijke plasje Isabellagriend. Er is duidelijk sprake van uitbreiding in aantal
 • Eind juni hadden we inmiddels toch van een aantal zonnige dagen kunnen profiteren en waren ook de nodige foto's van libellen op de site te bewonderen.
 • Voor het overige vonden gedurende dit kwartaal de andere geijkte werkzaamheden plaats, zoals het onderhouden van de website, beantwoorden van vragen via email, ontvangen en ophalen van donaties en communicatie met bezoekers, met de Naturisten Federatie Nederland, met medewerkers van de Gemeente Roermond, met de handhavers en met medewerkers van de Stichting het Limburgs Landschap. Ook hielden we het terrein schoon met dank aan de inzet van Frits van Leuven hierbij. Ook in het derde en vierde kwartaal deden we een groot aantal van dit soort activiteiten.
Het derde kwartaal
 • Eindelijk werd het beter weer en als Stichting zochten we ook een oplossing voor het gegeven dan het terrein niet meer gemaaid kon worden door het huren van een traktor met een klepelmaaier. We kochten zelf een tweedehandsmachine en zo konden met wat onderhoud aan de machine de paden op 6 en 7 juli toch gemaaid worden. Ook de struinpaden werden verderop in de maand weer op orde gebracht.
 • Begin juli is de nodige commotie ontstaan rond het gegeven dat Buitengewoon Opsporings-Ambtenaren (BOA's) aan de botenkant kwamen controleren of niet langer dan drie dagen achtereen op dezelfde plaats werd aangelegd. De regels waren aanvankelijk onduidelijk en ook als Stichting werden we erin betrokken omdat we erom gevraagd zouden hebben. Dit laatste klopte echter van geen kant en ontkenden we ten stelligste. Het duurde enige tijd voordat een en ander duidelijker werd en voordat de controle ook werkelijk conform de regels werd uitgevoerd. Als Stichting hebben we vooral geprobeerd bij te dragen aan een goede informatievoorziening in deze kwestie.
 • Begin augustus werd dit jaar voor het eerst blauwalg vastgesteld aan de botenkant. Het was niet veel en alleen vaststelbaar bij een bepaalde windrichting. Dat is voor de rest van het seizoen ook zo gebleven. Kortom de tendens dat de blauwwalgproblematiek minder wordt, lijkt zich door te zetten. Er was dit seizoen opnieuw sprake van veel groenalg in het noordelijke plasje. Meerdere malen hebben we toegangen tot het water vrijgemaakt.
 • Midden augustus werd het terrein bezocht door een tweetal jongeren die duidelijk uit warenn op herrie schoppen en het bedreigen van bezoekers. Ze staken een stuk droog grasland in de fik, maar op hun terugweg hebben we het hen met een aantal mensen moeilijk gemaakt. Ook de stadswacht hebben we ingeschakeld om ze nog eens duidelijk aan te spreken op hun gedrag. Toen een aantal dagen later in september vernielingen op het terrein werden geconstateerd heeft het bestuur besloten een en ander op 17 september te melden bij de politie.
 • In de maanden juli en vooral augustus en september hebben we veel over de natuur op onze site gepubliceerd. Gé Driessen heeft zich dit jaar vooral geconcenteerd op libellen en juffers. Op de site zijn dan ook prachtige foto's verschenen. De Zuiderlijke Keizerlibelle was het meest meest zeldzame en onverwachte insect dat bij ons strand werd gesignaleerd. Ook andere dieren kwamen overigens aan bod.
Het vierde kwartaal
 • 1 Oktober kwam het Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen met bijbehorend plan-MER uit. Inclusief de bijlagen en kaarten een lijvig stuk. Op 10 oktober vond hierover ook nog een informatiebijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Roermoend waar het bestuur aan deelnam. Mede naar aanleiding daarvan ontwikkelde het bestuur een eigen zienswijze, waarin ze naar voren bracht dat wanneer je een evenwichtige meerzijdige afweging maakt van de economische en ecologische ontwikkelingen die hierin geschetst worden, dat dan de sociale ontwikkelingen meer aandacht verdienen. Het bestuur vindt het onbegrijpelijk dat naast de voordelen voor belanghebbenden de nadelen van anderen niet duidelijker worden beschreven. Als voorbeeld noemt ze de nadelen voor haar bezoekers bij uitvoering van de plannen. Begin november is de zienswijze met dank voor de medewerking van Frans Verhulsdonk ingediend.
 • Begin oktober is eindelijk een lang geleden ingediend verzoek bij de Stichting het Limburgs Landschap in vervulling gegaan: uitdieping bij en vernieuwing van de aanlegsteigers. Sommige boten konden niet meer goed aanleggen en sommige steigerbalken waren rot. Met enige bijsturing onzerzijds was een en ander redelijk snel gepiept. Ook zijn overal de palen met de borden vernieuwd.
 • 12 December werd in Wessem de eerste Maasplassenconferentie over de verdere uitwerking van Nautisch Programma van Eisen - oevers aantrekkelijker maken vanaf het water - gepresenteerd. Het bestuur heeft ook aan de bijeenkomst deelgenomen, maar we werden niet vrolijker van de plannen rond bijvoorbeeld de Oolderplas ofschoon de details daarvan niuet werden gepresenteerd. Begin 2014 werd duidelijk dat het voorgevoel terecht was.
 • Samengevat sloten we het jaar dus af met een periode van veel denk- en vergaderwerk om te reageren op de verdere visieontwikkeling en de te verwachten uitwerking daarvan.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten weer een aantal keren vergaderd op het terrein en bij leden thuis. Veel overleg vond verder opnieuw per telefoon en er was vooral veel uitwisseling per email.

Naturistisch gezien was de eerste helft van het jaar veel te koud. Daarna hadden we toch nog een redelijke zomer die iedereen tevreden stemde. Na begin oktober was het seizoen wat te vroeg afgelopen.

De verantwoording van de financiën over 2013 ziet er als volgt uit:
   Beginsaldo:

   Inkomsten
   - Donaties 2013

   Totaal
   € 1714,75


   € 450,00
   _______
   € 2164,76
   Uitgaven:
   - Kosten betalingsverkeer
   - Contributies
   - Kosten hosting website
   - Maaimacine,parkeerkosten, benzine, enzv.)
   - Secretariaats- en vergaderkosten

   Totaal

   € 76,72
   € 317,50
   € 35,-- 
   € 404,00
   € 124,67
   _______
   € 957,89

   Eindsaldo:
   _______
   € 1206,87
N.B. Het bestuur ziet in deze cijfers aanleiding om het richtbedrag voor een donatie op jaarbasis per persoon te verhogen van 5 naar 10 euro. Een donatie blijft echter een vrijwillige bijdrage.
Een ieder moet/mag zelf bepalen wat hij of zij bijdraagt, maar in de contacten met onze bezoekers zullen bestuursleden het richtbedrag communiceren..

Tot zover ons inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2013.


Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014