Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2014 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • Vlak na 7 januari 2014 lazen we het voorstel van B. en W. van de gemeente Roermond dat de Stichting Limburgs Landschap voornemens is een bezoekerspaviljoen met uitkijktoren te realiseren ten westen van Ool en dat de Gemeente hiervoor 150.000 euro wil verstrekken. Dit wordt een regionaal bezoekerscentrum annex pannenkoekenhuis voor riviernatuur dat zorgt voor verbreding van het recreatieve aanbod in het Maasplassengebied. Het bestuur is meteen begonnen om meer informatie te achterhalen en standpunten voor te bereiden. We deden ook meteen een beroep op onze achterban om indien gewenst te reageren en ons in de nabije toekomst te steunen. Vanaf het begin werkte het bestuur op twee sporen. Het ene spoor was dat we van ambtelijke zijde vrij precies wilden weten wat het voorstel tot in detail voorstelge. Het tweede spoor was dat we individuele raadsleden (vooral de woordvoerders in de commissie ruimte) van de belangrijkste partijen benaderden voor communicatie over onze en hun voorlopige mening over het voorstel. De tweede helft van januari en de maand februari heeft veel overleg met hen plaatsgevonden.
  Uit alle contacten bleek het voorstel vooral te gaan over een subsidietoezegging voor het project en niet een bestemmingsplan te behelzen; dat is echter een omgekeerde gang van zaken ten opzichte van een normale procedure. Het leek het bestuur daarom juist van belang van meet af aan inhoudelijke standpunten op tafel te leggen. Geld toekennen aan iets, is immers zaken rondom dat iets vastleggen.
 • 29 Januari bracht de secretaris van het bestuur die standpunten naar voren tijdens het zogenaamde sprekersplein. Dit is een bijeenkomst waar belanghebbenden hun standpunten aan raadsleden kunnen voorleggen over aan de orde komende agendapunten in de commissies en de gemeenteraad. De punten van het bestuur waren kort samengevat:
  1. het project verdient een kans, maar dient wel op diverse fronten beter onderbouwd te worden;
  2. over de vanwege compensatie aan te brengen nieuwe invaart moet een lage brug komen; eiland maken van westelijk gedeelte Ooldergreend houdt onbruikbaarheid daarvan in en alleen een veerverbinding kan niet;
  3. de bestaande en toekomstige parkeerproblematiek moet binnen het terrein van de Stichting het Limburgs Landschap worden opgelost;
  4. het voormalige dagstrand moet worden heropend conform de raadsmotie van 7 november 2013;
  5. er moeten meer oever-verbonden aanlegsteigers komen in de Ooldergreend (Oolderplas en Zuidplasje Isabellagriend); de 4 aangebrachte niet-oever-verbonden steigers zijn gevaarlijk.
  6. de op de zuidelijke punt van de Ooldergreend geplande uitkijktoren brengt ongewenste confrontaties te weeg van geklede bezoekers met recreërende naturisten.
  7. oproep aan de initiatiefnemers van dit project: start fondsenwerving voor de benodigde verbindingen om een rondje Oolderplas te realiseren.
  Alle Gemeenteraadsleden kregen vooraf de handouts van een powerpointpresentatie en een samenvatting toegestuurd. Tijdens de bijeenkomst bleek in de wandelgangen dat niemand inderdaad wil dat het westelijke gedeelte van de Ooldergreend een eiland wordt, maar verder bleven nog vele zaken open en dus vraagtekens bestaan. Als bestuur zouden we op de troepen vooruit lopen, maar voor ons gold beter op tijd geschoten dan niet worden gehoord.
  Het bestuur heeft op het sprekersplein in het kader van de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen ook naar voren gebracht dat belanghebbenden in de procedures bij planologische plannen, visies en voorstellen partij dienen te worden en dat inspraak stuctureel verankerd dient te worden. Daar hoorden we nog geen duidelijke reacties op.
 • 5 Februari leidde de Commissievergadering Ruimte van de Gemeente Roermond niet tot een bevredigend resultaat. Met name niet op het punt om als Stichting te worden behandeld als een partner in de ontwikkeling van het bestemmingsplan Oolderplas. Raadsleden werden niet correct geïnformeerd. Het bestuur baseert haar activiteiten op haar Stichtingsdoelstellingen en niet op de APV, zoals werd beweerd. Ook andere verwijten richting de Stichting hadden ons inziens onvoldoende grond. Een en ander is besproken in een overleg met Wethouder IJff en 15 februari hebben we alle Raadsleden nog een brief gestuurd met wat er volgens ons tijdens de Raadsvergadering aan de orde moest komen. De brief beargumenteerde dat we een onafhankelijk stichting zijn met recht van spreken over de materie die speelt bij de Oolderplas. Ook brachten we nog eens de kern van onze wensen naar voren:
  1. houdt een duurzame, vaste en rechtstreekse verbinding van ‘t Rond’ met de Ooldergreend in stand;
  2. realiseer parkeren op openbaar publiek terrein;
  3. creëer geen confrontaties en conflictsituaties door een uitkijktoren.
  Naast deze wensen en zorgen waarbij de naturistische bezoekers van de Ooldergreend directe belanghebbenden zijn, verwezen we naar nog een aantal aanbevelingen die daar minder direct verband mee hielden.
  Met een aantal Gemeenteraadsleden (woordvoerders van de belangrijkste fracties) hadden we voor de vergadering nog zeer uitvoering en met sommigen meerdere malen contact. Hierbij kostte het de nodige inspanningen voordat onderling goed helder werd wat de positie van de naturisten en van de Stichting is en moet worden in het project Oolderplas. We kwamen er echter uit en daardoor konden we deze vergadering vlak van te voren met het nodige vertrouwen tegemoet zien.
 • 25 Februari vond uiteindelijk de Raadsvergadering plaats over de toekenning van gemeentelijke subsidie aan het project Oolderplas en de Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen. Bij de uitwerking van deze visie dient er per plas een project te komen dat start met goed overleg aan de voorkant met alle belanghebbenden van onderop. Probleem is soms wel dat de eigenaar natuurlijk een bevoorrechte positie heeft, maar planologisch heeft de gemeente de regisserende rol bij de totstandkoming van bestemmingsplannen. Dit was de kern van de betogen van de gemeenteraadsleden. Ze gaven de Stichting Naturisme Isabellagriend bijna raadsbreed een plek in het project Oolderplas en daarbij zo zelfs meer dan alleen recht van spreken. Het bestuur was tevreden met deze eerste stap.
 • Het weekend van 8 maart was het eerste echte zonnige weekend in 2014. In de dagen hieraan voorafgaande vonden nog de nodige opruimwerkzaamheden plaats en moest ook een dringend beroep op de sociale controle worden gedaan omdat sommige mannelijke bezoekers alle bekende regels aan hun laars leken te lappen en overlast bezorgden aan wandelaars op het hoofdpad aan de zijde van de Oolderplas. Verder bleek dat de bevers dit voorjaar overal hun best deden.
 • 12 Maart. Het bestuur deed met een uitwerking van haar positie ook haar best en heeft die voorgelegd aan ambtenaren. We streven daarbij naar een intermediaire rol tussen naturisten en andere belanghebbenden en de initiatiefnemers en handelen daarbij vanuit onze doelstelling: "Het bevorderen en in stand houden van naturisme bij de Isabellagriend". Het bestuur gaat hierin investeren en ingeschat wordt dat deskundigheid van buiten (expertise) benut zal moeten worden. Ook zal er een betere communicatie met de bezoekers van het terrein moeten worden opgezet en onderhouden. Het bestuur gaat dit doen in de vorm van een nieuwsbrief. De intermediaire bemiddelende rol betekent dat de bezoekers zelf verantwoordelijk blijven voor hun belangen en dat het bestuur alleen helpt om die duidelijker te krijgen en duidelijk te kunnen presenteren op momenten dat dat moet. Men moet bij dit laatste met name denken aan in te dienen zienswijzen bij het komende bestemmingsplan Oolderplas. Wanneer wat plaatsvindt, blijft vooropig nog onduidelijk. Voordat het zover is, wordt natuurlijk gepoogd dat er liefst geen of zo weinig mogelijk zienswijzen ingediend moeten worden.
  Naast de maaimachine die we in 2013 aanschaften, lopen door dit alles de kosten op en daarom hebben we de bezoekers vanaf begin van dit seizoen voorgelegd zo mogelijk een hogere donatie aan de Stichting te geven. Het richtbedrag voor de donatie is zo op 10 euro per persoon op jaarbasis gesteld. De donatie zelf blijft natuurlijk een vrijwillige bijdrage.
Het tweede kwartaal
 • 3 April overlegde het bestuur met Rob Vrolijks, de projectleider van het project Oolderplas, en via hem gaat ook de bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. We wisselden veel informatie waarbij we ook vernamen wat andere partijen wensen en dan blijkt dat we echt nog niet met zijn allen op een lijn zitten. Eerst moet echter duidelijk worden hoe de compensatie in rivierverruiming gerealiseerd wordt die de Stichting het Limburgs Landschap en de Oolderhof voor de door hen binnendijks geplande voorzieningen moeten plegen. Het kan zijn dat betrokkenen er met Rijkswaterstaat niet een, twee, drie uitkomen. Het bestuur besloot naar aanleiding van dit overleg te starten met een rechtstreeksere communicatie met de bezoekende naturisten. Belangstellenden konden zich vanaf deze datum opgeven voor de nieuwsbrief.
 • 8 April. De Lente kwam deze dagen goed op gang. We zagen weer broedende zwanen, baltsende futen, nestenverdedigende meerkoeten, zelfs de jaarlijks terugkerende oranje koi-karper met inmiddels haar/zijn maatjes en de bevers natuurlijk, maar er is ook een keerzijde aan dit alles. We waarschuwden voor teken - veroorzakers van de ziekte van Lyme -, die dit jaar op het terrein voor het eerst door iemand werden waargenomen, en voor de Neospora Caninum parasiet, waarmee honden de galloways kunnen besmetten - er komen dan geen gezonde kalveren meer - en voor diefstal die plaatsvond en later in het jaar nog eens voorkwam met vervelende gevolgen.
 • 30 April bracht het bestuur de eerste nieuwsbrief uit. Aan het werven van abonnees was al veel aandacht besteed. Daarin een bericht van Rob Vrolijks, projectleider en coördinator, over de stand van zaken in het project Oolderplas. Verder schetste het bestuur wat zij bijvoorbeeld nog meer aan activiteiten onderneemt om een goede belangenbehartiging te realiseren. Er was ook veel contact met de NFN over onze positie.
 • Begin juni konden we na enige opstartproblemen met de maaimachine weer eens over het terrein en werden de paden gemaaid.
 • 2 Juni werd op de site vastgesteld dat er dit jaar opvallend veel Kleine Vossen - dit is een vlindersoort - op het terrein te zien waren. Dit is wellicht veroorzaakt door het vroege en goede voorjaar.
 • Omdat er op 3 juni een auto is gestolen op de parkeerplaats bij de rotonde hebben we 5 juni op de site nog eens duidelijk preventie-maatregelen gepubliceerd.
 • 26 Juni bracht het bestuur Nieuwsbrief 2 uit. Het belangrijkste bericht was dat de looptijd van het project Oolderplas en het tijdstip waarop aan de voorwaarden moet zijn voldaan op verzoek van het College van B. en W. van Roermond met anderhalf jaar is opgeschoven. Het regelen van de compensatie van de verruiming voor de rivier is blijkbaar een bijzonder ingewikkelde zaak tussen Rijkswaterstaat en de Initiatiefnemers van het bezoekerspaviljoen/pannenkoekenhuis en uitkijktoren. Men denkt er nog maanden voor nodig te hebben. Kern-probleem lijkt de financiering van een en ander.
  88 Abonnees hebben zich inmiddels met hun emailadres aangemeld voor de nieuwsbrief. In aantal personen is dit meer dan 100. De werving kostte de nodige inspanningen; meer abonnees blijven echter welkom.
 • Voor het overige vonden gedurende dit kwartaal de andere geijkte werkzaamheden plaats, zoals het onderhouden van de website, beantwoorden van vragen via email, ontvangen en ophalen van donaties en communicatie met bezoekers, met de Naturisten Federatie Nederland, met medewerkers van de Gemeente Roermond, met de handhavers en met medewerkers van de Stichting het Limburgs Landschap. Ook hielden we het terrein schoon met dank aan de inzet van Frits van Leuven hierbij. Ook in het derde en vierde kwartaal deden we een groot aantal van dit soort activiteiten.
Het derde kwartaal
 • 9 Juli kwam de Limburger met een informatief stuk over de ingewuikkeldheid van de compensatie van binnendijksbouwen voor de rivierruiming. Millimeterwerk stond in de kop. Gedeputeerde van de Broeck zag wel een uitweg in bundeling van krachten.
 • Een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van 11 juli betekende dat stranden in ons land van nature niet ongeschikt zijn voor ongeklede recreatie. Daardoor mag op al die plekken in principe naakt worden gerecreëerd. Naaktrecreatie is daar alleen verboden wanneer de locatie overduidelijk (‘evident’) niet geschikt is. Ook belangrijk voor ons naaktstrand.
 • Eind juli maaiden we de paden op het terrein nog eens. Daarbij liepen we de nodige pech op met de machine die we later toch weer helemaal hebben kunnen opknappen en reviseren. Met nieuwe maaibladen moet een en ander volgend seizoen beter kunnen verlopen.
 • Alle zomermaanden hebben we ook veel werk besteed aan het werven van abonnees voor de nieuwsbrief.
 • 4 Augustus vermeldde we op de site dat iedereen veel plezier aan 4 jonge zwanen met hun ouders beleefde en dat er een begin van blauwalg was aan botenkant. Dit laatste zette zich pas veel later midden september echt door.
 • 24 Augustus vond op TV Limburg een uitzending plaats waarin de ondernemers van de Maasplassen die betrokken zijn bij het Nautisch Programma van Eisen aan het woord kwamen. Ook Gedeputeerde Twan Beurskens en Rob Vrolijks, de coördinator van het project, deden hun zegje. Het ging volgens de sprekers goed met de ontwikkelingen. Het gaat allemaal wel wat langer duren.
Het vierde kwartaal
 • 2 Oktober hebben we ons naaktstrand bij Dagblad de Limburger genomineerd als geluksplek in Midden-Limburg. We hoorden er verder overigens niets meer van.
 • Eind oktober zijn opnieuw klachten bij het bestuur op tafel gelegd over paraderende mannen in de buurt van de eerste toegang tot het terrein. Dit soms ook op tijden dat normale naturisten niet meer aanwezig zijn op het terrein. Als men de overlast vervelend vindt moet men soms zelf de kwestie aanpakken. Optreden moet je verstandig en rustig aanpakken, zo beginnen wij altijd met te zeggen wie we zijn en op welke basis we opmerkingen over gedrag maken. Wij wijzen ook altijd op de negatieve naam die het naaktstrand erdoor krijgt. Iedere Nederlander moet verder de wet kennen en mag optreden tegen openbare openlijke seks. Verder kan men zijn klachten ook aan de stadswacht voorleggen telefoonnummer 0475-359101. Frits Göbbels is de wijk-Boa voor Herten Merum en Ool. Als men contact opneemt met de stadswacht, dan zouden ook wij daarover graag een bericht ontvangen. Kwestie van aanpak goed op elkaar afstemmen.
 • 11 December vond bij Linssen Yachts in Maasbracht een druk bezochte 2e Maasplassenconferentie plaats. Er wordt door provincie, gemeenten en ondernemers opnieuw 3 miljoen geinvesteerd in het toerisme in Midden Limburg. Verder legde Rob Vrolijks verantwoording af over de voortgang in de uitvoering van het Nautisch Programma van Eisen. Met betrekking tot de Oolderplas en omgeving zijn betrokkenen rond de compensatie en de financiering daarvan nog steeds niet tot overeenstemming gekomen. Deelname heeft geleid tot communicatie met Vrolijks over de te weinige en soms ook gevaarlijke aanmeer-mogelijkheden. Uiteindelijk bleek dat je over dit soort zaken niets naar voren kunt brengen als je ook zelf niet investeert. Dit vonden en vinden we wel nogal teleurstellend. Alleen organisaties met centen bepalen hoe de Maasplassen er in de toekomst uit gaan zien.
 • Het jaar overziende hebben we ons vooral in de eerste maanden erg druk moeten maken over het project Oolderplas en het daaraan meedoen. Gelukkig heeft dat via de Gemeenteraad van Roermond geleid tot een duidelijke erkenning van de Stichting als partner. In de tweede helft van de lente en de zomermaanden met wat minder weer hebben we vooral gewerkt aan een betere communicatie met de bezoekers van ons naaktstrand en hebben we veel abonnees geworven voor de nieuwsbrief. Met de tweede nieuwsbrief is de verdere communicatie tijdelijk wat stil gevallen, maar volgend seizoen gaat dit ongetwijfeld verder van de grond komen. Mogelijk wordt dan het bestemmingsplan echt gestart en dan zal pas daadwerkelijk blijken wat al deze inspanningen waard zijn.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten weer een aantal keren vergaderd op het terrein en bij leden thuis. Veel overleg vond verder opnieuw per telefoon en er was vooral veel uitwisseling per email. Veel concept-standpunten zijn eerst bij het bestuur en anderen rondgegaan voor ze naar buiten werden gebracht. We danken een ieder voor zijn of haar inbreng.

De verantwoording van de financiën over 2014 ziet er als volgt uit:
   Beginsaldo:

   Inkomsten
   - Donaties 2014

   Totaal
   € 1206,87


   € 755,00
   _______
   € 1961,87
   Uitgaven:
   - Kosten betalingsverkeer
   - Contributies
   - Kosten hosting website
   - Maaimachine,benzine, olie, accu, maaibladen, berging
   - Secretariaats- en vergaderkosten
   - Vervoerskosten

   Totaal


   € 74,48
   € 170,00
   € 36,50
   € 302,96
   € 164,84
   € 178,70
   _______
   € 927,48

   Eindsaldo:

   _______
   € 1034,39


Tot zover ons inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2014.


Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015;