Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2015 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2015 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • Zo vanaf begin februari begon het van alle kanten weer wat te borrelen, waarbij we in januari al vaststelden dat als je geen financiële inbreng kunt leveren je blijkbaar ook niets te zeggen hebt als het om gaat om het aanleggen van meer aanlegsteigers . Dat je als Stichting in de vorm van een burgerparticipatie project op vrijwillige basis allerlei bijdragen levert om watertoerisme en waterrecreatie bij de Oolderplas te bevorderen levert geen rechten of wat dan ook op in het tegemoet komen aan wensen.
 • Vroegtijdig betrokken worden bij opzet en uitvoering van projecten zoals het natuur-vriendelijker maken van de Maasoevers is ook zo’n voorbeeld, waarbij de omgevings-vergunning hiervoor zonder onze inbreng er vrij plotsklaps was met een onduidelijke naamgeving en inhoudelijke fouten. Men was zelfs al aan het uitvoeren voordat de vergunning definitief verleend was, waarbij de tweede toegang tot het terrein een voor sommige bezoekers moeilijk overbrugbare modderbrei werd. Na de werkzaamheden de situatie met betrekking tot de route weer terugbrengen in de toestand zoals die van te voren werd aangetroffen, vond niet plaats. Daar hebben bezoekers nog een tijd last van gehad. Langs de Maas werden in de eerste fase nagenoeg alle bomen en struiken weggehaald; het werd er kaal. Het bestuur van de Stichting liet zich door Rijkswaterstaat informeren over wat er allemaal aan de hand was. Ze kwam uiteindelijk tot de conclusie dat er geen enkele reden was om tegen het natuurvriendelijker maken van de Maasoevers te zijn, maar ze heeft op 12 maart 2015 toch haar opmerkingen en vragen bij de omgevingsvergunning voorgelegd aan het College van B. en W. met het verzoek er in de toekomst voor zorg te dragen dat beter wordt omgegaan met belanghebbenden. Daar is begin april een reactie op ontvangen van het hoofd van de afdeling Plannen en Projecten die overigens niet aan de genoemde wensen van vroegtijdig erbij betrokken worden tegemoet kwam.
 • 12 Maart 2015 vond in de Oolderhof een presentatie plaats waarbij de wijze waarop riviereffecten van binnendijks bouwen gecompenseerd worden met behulp van het Maasplassenfonds uit de doeken werd gedaan, omdat anders de kosten voor initiatiefnemers van te bouwen objecten conform de Beleidslijn grote rivieren toch wel erg hoog oplopen. Hiermee wordt het aandeel overheidsgeld in het project overigens wel weer hoger. Tevens gaven de initiatiefnemers zoals de Stichting het Limburgs Landschap en Hotel/Restaurant de Oolderhof verder inzicht in hun voornemens. Er werd een plattegrond getoond van de totale Oolergreend met daarin de uitkijktoren op de plaats waar wij duidelijk tegen zijn en een veel kleinere omvang van het terrein waar wij als naturisten verblijven, een parkeerinvulling en een nieuwe invaart die in het geheel niet tegemoet komen met onze wensen. Er is nog helemaal niet door de initiatiefnemers met ons over gesproken en zo lang dat niet is gebeurd, ligt er nog niets vast, zo heeft het bestuur in een eerder stadium begrepen. 14 maart 2015 bracht het bestuur nieuwsbrief nummer 3 uit die de abonnees op de hoogte stelde van wat er tot nu toe dit jaar gebeurd was en wat mogelijk de verdere gang van zaken zou worden.
 • Eind maart liet het bestuur aan provinciale formateur naar aanleiding van een advertentie in de Limburgse kranten weten welke wensen zij heeft ten aanzien van toekomstig provinciaal beleid. Geef georganiseerde participerende burgers juist als ze niet beschikken over een positie en middelen de komende 4 jaren meer ruimte om deel te nemen aan en te delen in provinciale projecten en instellingen.
 • Begin maart waren er de eerste zonnige dagen maar het bleef lang modderig met te lage temperaturen en ook dit jaar viel er weer het nodige op te ruimen vanwege het hoge water. Verder bleek dat de bevers ook dit voorjaar overal hun best deden.
 • Eind maart kwam ook het inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2014 uit. Voor het overige handelden we emailcorrespondentie af deden we voor een bezoeker een verzoek tot een toelatingsvergunning bij de Stichting het Limburgs Landschap
Het tweede kwartaal
 • 10 April werd het pas voor het eerst echt zonnig. Dat was meteen aanleiding om de bezoekers over de ontwikkelingen rond de oevers en wat daar nog gaat gebeuren mondeling en via de website te informeren. Ook kon het bestuur een nieuw bestuurslid, de heer Frits van Leuven voorstellen. Twee weken later werden de bezoekers op een zelfde wijze geïnformeerd over de cityrun 2015 die op 26 april plaatsvond.
 • 30 april konden we het heuglijke feit melden dat een bever – we zagen hem eerst aan voor een beverrat - zich op het terrein gehuisvest had. Hij of zij verbleef echter slechts enkele dagen in zijn hol. Een en ander belooft echter wel wat voor de toekomst.
 • De maanden april, mei en juni verliepen verder vrij rustig met de gebruikelijke ontwikkelingen in deze maanden. De laatste resten van het hoogwater werden opgeruimd. De vissen paaiden weer. Twee zwanenparen zijn gaan broeden, maar dat is uiteindelijk in beide gevallen niets geworden. Het bestuur hield het terrein schoon, maaide half juni de paden en informeerden de bezoekers mondeling, schriftelijk en digitaal over alle zaken die spelen op en rond het terrein. Bezoekers werd gevraagd abonnee van de nieuwsbrief te worden. Ook werden onder dankzegging de nodige donaties in ontvangst genomen. Helaas was er ook weer eens diefstal en publiceerden we over voorzorgsmaatregelen.
 • Begin juni is na enig overleg ook nog een link aangebracht op de site m.b.t. naturistisch zwemmen bij Mosaqua in samenwerking met de NSVH Zuid Limburg. Ook met de Stichting het Limburgs Landschap en de Gemeente Roermond werden de contacten onderhouden.
Het derde kwartaal
 • De eerste dagen van juli zijn de warmste in tijden geworden. Alleen in de schaduw langs het water was er voldoende verkoeling. 2 Juli werd op het terrein 39 graden in de schaduw op waarnemingshoogte gemeten. De natuur deed het hierdoor ook bijzonder goed en zo konden foto’s van heel hoog zomerkoolzaad worden gemaakt.
 • 10 Juli werd ook duidelijk dat het bestuur tot dan toe niet correct was omgegaan met het toelaten van snorfietsen op het terrein. Ze behoren tot de categorie motorvoertuigen en de toegang daarvoor is conform het welkomstbord verboden. Eigenaren werden vanaf dat moment aangesproken.
 • Begin augustus hebben een tweetal bezoekers bij het bestuur huiduitslag gemeld. Het is echter niet duidelijk geworden wat de precieze oorzaak daarvan was: zwemmersjeuk, reactie op blauwalg die op dat moment nog niet duidelijk zichtbaar was of reactie op andere stoffen in het water(pyrazool enzv.). Het bestuur heeft bezoekers gewaarschuwd. In deze dagen deed een zwart zwanenpaar nog een poging het broedseizoen goed te maken, maar ook deze is helaas op niets uitgelopen.
 • 5 Augustus bracht het bestuur haar vierde nieuwsbrief uit die er vooral op gericht was de naturisten hun mening te laten geven over toekomstige wensen met betrekking tot het bestemmingsplan waaromtrent op 25 augustus 2015 een eerste bijeenkomst was gepland. Het bestuur heeft vanaf deze nieuwsbrief niet alleen de bezoekers gevraagd zich uit te speken over de wensen, maar ook bij allerlei deskundigen om advies gevraagd over het door haar te voeren beleid. Dat gebeurde niet alleen bij de landelijk adviseur van de NFN, maar ook bij een planoloog gemeenteraadslid van Roermond, bij de provincie enzovoort. Het bestuur heeft de reacties, ontvangen informatie en adviezen bijzonder op prijs gesteld.
 • Vanaf begin augustus heeft het bestuur mede naar aanleiding van huiduitslag bij bezoekers haar zorgen met betrekking tot pyrazool en later ook andere stoffen in het Maaswater op tafel gelegd bij het Waterschap Roer en OverMaas. Daarop zijn nogal formele reacties binnengekomen. Duidelijkheid over wat er nu allemaal in het water zit en of dat gevaarlijk kan zijn heeft het bestuur tot op heden echter niet gekregen. Ook bij het voorleggen van deze zorgen aan Gedeputeerde Prevoo in een later stadium in oktober is die duidelijkheid er nog niet gekomen. Men moet nog veel onderzoeken. We maken ons zorgen over de in- en uitstroom in het noordelijke plasje Isabellagriend vanwege de sluiswerking. We maken ons ook zorgen over de instroom van Maaswater in het zuidelijke plasje Isabellagriend, wanneer aan de noordzijde van de Oolderplas een nieuwe invaart/uitstroom komt met permanente doorstroming door de Oolderplas.
 • 12 Augustus overleed de bezoeker die op 2 augustus op het terrein werd gereanimeerd, maar die niet meer tot bewustzijn is gekomen. Vele bezoekers hebben nogal meegeleefd met dit gebeuren, dat op een aantal van hen een diepe indruk heeft achtergelaten. Er is in besloten kring afscheid van betrokkene genomen en het bestuur heeft daarbij namens de bezoekers welgemeende condoleances overgebracht en de familie sterkte gewenst.
 • Rond 20 augustus 2015 gebeurde er van alles. Zo werd daags van te voren geconstateerd dat over 50 meter stenen werden verwijderd op de voormalige parkeerplaatsen. Dat riep de nodige vraagtekens op. Naar later bleek zijn ze verwijderd omdat ze elders nuttig konden worden ingezet. Daags daarna werden de eerste duidelijke sporen van blauwalg vastgesteld en dat ook in het noordelijke plasje Isabellagriend. Er werden waarschuwingsborden geplaatst. Ook werd ‘s avonds op L1, de regionale tv-zender, opnieuw een video over de Maasplassen uitgezonden die eindigde met inzoombeelden op ons naaktstrand. Leuk voor de promotie van het naaktterrein.
 • 25 Augustus 2015 vond het start-overleg van het bestemmingsplan Oolderplas plaats. Het bestuur vernam daar dat het naaktterrein geen deel gaat uitmaken van dit plan. Dit betekende dat het terrein blijft zoals het is en niet gaat veranderen in omvang. Dat was een opsteker. Tijdens dit overleg heeft het bestuur verder de belangen en wensen overlegd zoals die in de nieuwsbrief aan de abonnees zijn voorgelegd en verbeterd. Niet alles is daarbij aan bod gekomen. Qua procedure heeft het bestuur er een nogal onduidelijke indruk van overgehouden. Ook dit is op tafel gelegd omdat niet duidelijk werd wat met de wensen gaat gebeuren en wat onze rol daarbij nog is. Het bestuur kon er verder als enige belanghebbende over de directe belangen van naturisten spreken en niet over allerlei indirecte belangen zoals, waar de invaart gaat komen en of die er moet komen, hoe het zit met een brug er overheen waar natuur moet komen, blijven of waar andere functies moeten komen zoals dagstrand. Daar werd over gedaan of dat onderwerpen waren die de naturisten niet aangingen. We brachten naar voren dat eens rechtstreeks gesproken zou moeten worden met de Stichting het Limburgs Landschap.
 • Dat gesprek is er gekomen op 7 september. Dat werd een goed en constructief overleg tussen de vertegenwoordigers van de Stichting het Limburgs Landschap en het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend. Het legde een vernieuwde basis om gezamenlijk en gelijkwaardig de nog bestaande problemen aan te pakken. Eerste afspraken werden daarover zelfs gemaakt. Verwikkelingen in de communicatie met de gemeentelijke ambtenaar over dit overleg en over dat van 25 augustus zetten helaas voorlopig een streep door deze nieuwe basis. Over de verslaglegging kon geen eensgezindheid worden bereikt. Dit leidde tot veel communicatie en deels irritatie tussen betrokkenen achter de schermen, maar bracht ze niet veel verder.
 • Op 9 september 2015 heeft het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning waarmee het verwijderen van vergetatie (vooral kappen van bomen) aan de noordzijde van de Oolergreend in het kader van het programma Stroomlijn, betere doorstroming bij hoogwater, werd toegestaan. Het bezwaarschrift baseerde zich op het gegeven dat deze verwijdering niet noodzakelijk was in het kader van rivierbeheer zolang de kade er blijft, omdat het stuk zelf ook aangaf dat de werkzaamheden later uitgevoerd kunnen worden en omdat er volgens het bestuur mee vooruit werd gelopen op het bestemmingsplan Oolderplas. De Stichting het Limburgs Landschap is voor de indiening gevraagd of ze door het bezwaarschrift in de problemen kwam.
 • 10 september 2015 heeft het bestuur als vervolg op het bezwaarschrift en een eerdere brief in maart nog de brief ‘Betere waarborging burgerparticipatie in ruimtelijke ordening’ naar de Gemeenteraad van Roermond gestuurd. Dit om protocollen gewijzigd te krijgen die burgerparticipatie beter verankeren in de procedures bij zowel omgevingsvergunningen als bij bestemmingsplannen. Het bestuur koos er zo voor niet alleen incidenteel iets opgelost te krijgen, maar ook structurele wijzingen doorgevoerd te krijgen.
 • 15 September 2015 kondigde aannemer Martens en van Oord aan dat de werkzaamheden rond het natuurvriendelijke maken van de oevers verder tot uitvoering zouden worden gebracht. Een deel daarvan moest toch nog over land plaatsvinden. Eind september begin oktober werden de werkzaamheden over land afgerond. Er heeft nu goede communicatie plaatsgevonden en zo werden ook de bezoekers goed geïnformeerd. Het is voorlopig een nogal steile Maasoever geworden, waar je beducht op moet zijn als je op de bovenzijde op de rand loopt. Niet doen adviseerde het bestuur en zeker niet bloot. We hopen dat de natuurlijke processen hun loop hebben en dat het straks allemaal tot betere en fraaie natuur leidt.
 • Ook in dit kwartaal vonden voor de rest de gebruikelijke werkzaamheden plaats. Opruimen, informeren, communiceren. Ook konden er bijvoorbeeld weer eens plaatjes worden gemaakt van in een groot groepsverband vissende aalscholvers.
Het vierde kwartaal
 • Al vanaf half september, maar nog intensiever vanaf begin van oktober heeft het bestuur van de Stichting Naturisme zich verdiept in het waarom en in de gevolgen van een nieuwe invaart aan de noordzijde van de Oolderplas en in de inhoud van gemeentelijke regie en hoe die gestalte kan worden gegeven. In de Commissie Ruimte van Roermond van 7 oktober 2015 is overigens nauwelijks ingegaan op de vraagpunten en ontwikkelingen die in de vorige maand zijn ontstaan, maar ze besliste wel de beantwoording van onze brief van 10 september ook in eigen kring te bespreken.
 • 15 Oktober bracht het bestuur nieuwsbrief 5 uit. Hiermee stelde ze de abonnees op de hoogte van de ontwikkelingen rond de wensen van de naturisten en hoe die naar voren zijn gebracht aan de gemeente in het startoverleg van het bestemmingsplan. Ook werd verslag gedaan van het overleg met de Stichting het Limburgs Landschap. Daarnaast werd dieper ingegaan op haar activiteiten rondom meer participatie van burgers in ruimtelijke ordening.
 • Eind oktober was er nog even sprake van een Indian Summer waar verschillende bezoekers heerlijk van hebben kunnen profiteren.
 • 7 November 2015 werden bewoners en andere belanghebbenden uitgenodigd voor een bijeenkomst waar de initiatiefnemers van het bestemmingsplan Oolderplas hun voornemens zouden presenteren inzake de invulling het gebied. Men werd ook uitgenodigd vragen en eigen punten in te brengen. Op 9 november bracht het bestuur nieuwsbrief 6 met daarin de door haar vpprgenomen inbreng voor deze bijeenkomst. Naast ondersteuning van de nieuwe impulsen voor het gebied, stelde zij daarin de burgerparticipatie en gemeenteregie aan de orde en wat daarin tot nu toe volgens het bestuur niet goed verlopen was. Ook wilde zij namens de naturisten de hoogwaterproblematiek nog altijd opgelost zien zonder in plaats van met een nieuwe invaart. Het bestuur noemde 5 contra-argumenten en was in de beschikbare informatie maar een enkele mening pro te vinden, waarvoor overigens ook geen argumenten waren te vinden. De discussie achter de schermen hierover en over de invulling van gemeentelijke regie werd duidelijker, maar betrokkenen - het bestuur, de betrokken ambtenaar - kwamen onderling geen stap dichter bij elkaar. Het bestuur besloot dan ook andere stappen te gaan zetten.
 • 16 november werden door de initiatiefnemers en hun adviseurs in de Oolderhof de voornemens gepresenteerd op een wijze dat ze bijna niet anders begrepen konden worden als een bijna niet meer bij te sturen afwijzing van eerder naar voren gebrachte wensen en dit ondanks de woorden dat ze rekening zouden gaan houden met de gemaakte opmerkingen, vragen en wensen. Bovenal bleek dat gepleegde communicatie van bijvoorbeeld de zijde van de naturisten op geen enkele wijze gehoor had gevonden inzake de invulling van het parkeren. Dit gold ook voor voorzieningen voor de inwoners, de vissers en de watersporters. Er was wel iets vaags te proeven van een oplossing van de hoogwaterproblematiek zonder invaart, maar duidelijk was dit ook niet. Het bestuur had dit van te voren zien aankomen en pleegde als volgende stap in haar strategie een duidelijke oproep in de vorm van een standpuntbepaling om nu eens echt conform adequate gemeentelijke regie tot rechtstreekse communicatie te komen over parkeren en over invulling van de noordzijde van de Oolergreend. Positief aan de bijeenkomst was vanuit de Stichting gezien wel het gegeven dat het bestuur via een extra-editie van de nieuwsbrief de aanwezigen wat breder over de naaktrecreatie kon informeren.
 • Toen na een week wachten nog steeds geen enkele reactie op de standpuntbepaling was binnengekomen en de ernst daarvan bij de initiatiefnemers en de gemeente blijkbaar niet door gedrongen was, heeft het bestuur besloten de Gemeenteraad van Roermond in te schakelen en haar te vragen: schep betere voorwaarden voor adequate uitoefening van de gemeentelijke regie en neem het voortouw in een beter geregisseerde voortgang in de ontwikkeling van het project/bestemmingsplan Oolderplas. Ze deed dat een een brief van 23 november 2015. Deze brief stelde de gemeentelijke regie in het project /bestemmingsplan Oolderplas in gebreke en deed duidelijke aanbevelingen voor een adequatere aanpak met onder andere een verwijzing naar een schema van I. Pröpper.
 • Onder grote dankzegging voor zijn grote inzet vanaf 2001 heeft het bestuur in haar vergadering van november 2015 het besluit van Ton Janssen om zijn bestuurslidmaatschap en voorzitterschap te beëindigen aanvaard en tevens besloten Frits van Leuven te benoemen tot nieuwe voorzitter. Grote dank gaat ook uit naar Nelly Janssen, de echtgenote van Ton die altijd de koffie klaar had. In het voorjaar 2016 zullen we op gepaste wijze afscheid van elkaar nemen.
 • Vermeldingswaard is nog dat op 28 november nieuwsbrief 7 is uitgebracht. Dit nummer bood de abonnees meer achtergrond in de stand van zaken van de verwezenlijking van hun wensen bij de Oolderplas en hoe het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend als intermediair en belangbehartiger er aan werkt die gerealiseerd te krijgen. Met de verwezenlijking van die wensen is het helemaal nog niet zo best gesteld. Het bestuur heeft met het schrijven van een brief aan de Raadsleden op 23 november dan ook nieuwe stappen gezet. Het bestuur legde in de nieuwsbrief vooral haar verdere aanpak uit. Tegelijkertijd is 25 november 2015 door de Gemeente Roermond de Nota Actief Burgerschap uitgekomen die ook handelt over burgerparticipatie en gemeentelijke regie. Het bestuur hoopt dat een en ander ondanks de vele vragen die er nog zijn uiteindelijk zal bijdragen aan oplossingen.
 • 18 December is in de Raadsvergadering van Roermond de afhandeling van de brief van 23 november besproken en daaruit bleek dat zowel diverse partijen als de betrokken wethouder deze brief serieus namen. Op deze dag heeft ook de Stichting het Limburgs Landschap naar de Gemeenteraadsleden van Roermond gereageerd op de extra-editie van de nieuwsbrief van 16 november. Volgens ons bestuur een juridisch gekleurde brief die wilde aantonen dat onze Stichting geen recht van spreken heeft, onjuiste informatie verspreid en wensen heeft die zij van hun kant niet kunnen en willen invullen. Het college van B. en W. heeft deze brief begin 2016 betrokken in de conceptreactie op onze brief van november 2015.
 • Twee VVD-statenleden Van den Akker en Kirkels van de VVD hebben het initiatief-voorstel: ‘Maasplassen 2.0’ ontwikkeld. Kern van dit voorstel is dat de Provincie opnieuw 3 miljoen investeert en de lokale overheden en ondernemers en zo mogelijk EU-gelden dit aanvullen met 5 miljoen of meer met het doel recreatie, watersport en toerisme van de Maasplassen te versterken. Dit moet allemaal snel en met minder regelgeving van de grond komen ter versterking van de economische structuur in Midden Limburg dat immers geen campus gaat krijgen. Beide Statenleden presenteerden hun voorstel 22 december in de Oolerhof voor ondernemers, verenigingen en lokale politici. Het komt in januari in Provinciale Staten aan de orde.
 • Het jaar overziende hebben we ons vooral in de tweede helft erg druk moeten maken over het project en bestemmingsplan Oolderplas en het daaraan daadwerkelijk meedoen. Tevreden hierover is het bestuur geenszins. Eerder in het jaar was volgens haar al gebleken dat echt vroegtijdig communiceren met burgers in ruimtelijke ontwikkelingskwesties voordat tot uitvoering werd overgegaan in het Roermondse nog van de grond moet komen. Bij het project en bestemmingsplan Oolderplas blijkt echter nog duidelijker dat je wel je wensen op tafel mag leggen, maar dat die in de gepresenteerde voornemens geen enkele rol gespeeld hebben en mogelijk ook niet meer zullen spelen als er niet radicaal anders mee wordt omgegaan. Gemeentelijke regie in ruimtelijke ordening gericht op burgerparticipatie vormgeven, wordt de klus voor 2016. Het bestuur wil daaraan haar bijdrage proberen te leveren.
 • Het is wellicht overbodig te vermelden, maar ook in dit vierde kwartaal zijn ondanks de hiervoor vermelde inhoudelijke hectiek de gewone werkzaamheden van het bestuur doorgegaan.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten weer een aantal keren vergaderd op het terrein, bij leden thuis en elders. Veel overleg vond verder opnieuw per telefoon plaats en er was vooral veel uitwisseling per email. Veel concept-standpunten zijn eerst bij het bestuur en anderen rondgegaan voor ze naar buiten werden gebracht. Dit jaar is bij verschillende personen advies ingewonnen. We danken een ieder voor zijn of haar inbreng.

   Beginsaldo:

   Inkomsten
   - Donaties 2015

   Totaal
   € 1034,39


   € 827,00
   _______
   € 1861,39
   Uitgaven:
   - Kosten betalingsverkeer
   - Contributies
   - Kosten hosting website
   - Maaimachine, benzine, berging
   - Secretariaatskosten
   - Telefoonkosten
   - Vervoerskosten
   - Overige kosten

   Totaal


   € 111,89
   € 177,50
   € 36,50
   € 86,66
   € 221,62
   € 165,96
   € 199,63
   € 28,47
   _______
   € 1028,23

   Eindsaldo:

   _______
   € 833,16


Tot zover ons inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2015.Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016