Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2016 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • Allereerst in dit jaarverslag per begin januari de stand van zaken rondom enkele brieven, anders is dit verslag niet goed te volgen.
  - Zes januari vernam het bestuur dat de Stichting het Limburgs Landschap (SLL) 18 december 2015 een brief naar de Gemeenteraad van Roermond had gestuurd als reactie op de extra-editie van onze nieuwsbrief van 16 november 2015. Volgens ons bestuur was dit een juridisch gekleurde brief die wil aantonen dat onze Stichting geen recht van spreken heeft, onjuiste informatie verspreidt en wensen heeft die zij als SLL van hun kant niet kunnen en willen invullen.
  - Deze brief van de SLL is door het College van B. en W. vervolgens betrokken bij de afdoening van de door de onze Stichting geschreven brieven met bijlagen op 23 november 2015. Dit laatste schrijven van onze Stichting gericht aan de gemeenteraad van Roermond en het College van B. en W. handelde over het scheppen van betere voorwaarden voor adequate uitoefening van de gemeentelijke regie en het door haar te nemen voortouw in een beter geregisseerde voortgang in de ontwikkeling van het project/bestemmingsplan Oolderplas. Deze brief stelde de gevoerde gemeentelijke regie in dit project/bestemmingsplan in gebreke - bewoners van Ool en andere betrokkenen zoals wij lijken geen kans meer te krijgen te participeren in het project en bestemmingsplan - het bestuur deed daarin verder duidelijke aanbevelingen voor een adequatere aanpak.
  - Op 12 januari maakte het college van B. en W. haar standpunt over de afdoening van de brieven van ons bestuur openbaar inclusief een aan ons bestuur te sturen brief. Er is volgens haar wel veel en voldoende gecommuniceerd en de gemeentelijke regie is goed uitgevoerd. Zet het proces op dezelfde wijze voort en laat een ieder zijn input leveren bij de uitwerking van de plannen. De Commissie Ruimte werd tenslotte gevraagd met de afdoening zoals in de ons bestuur te sturen brief gesteld in te stemmen.
 • Bestudering van deze stukken en alle voorgaande correspondentie heeft er vervolgens toe geleid dat ons bestuur het Sprekersplein van 20 januari - een mogelijkheid voor burgers om te reageren op voorstellen van het College van B. en W. voordat besluiten worden genomen - heeft benut om met een toelichting op haar wensen en adequatere uitvoering van de gemeentelijke regie de Commissie Ruimte te bewegen toch wijziging aan te brengen in de regie inzake de parkeerinvulling en een nieuwe invaart bij de Oolderplas.
 • Opmerkenswaard tussendoor was vervolgens nog het gegeven dat op 25 januari 2016 enige naturisten voor het eerst op het terrein uit de kleren gingen. Het was de warmste 25e januari in ons land sinds er gemeten wordt.
 • De Commissie Ruimte wilde in haar vergadering van 27 januari 2016 vervolgens dat de brief van B. en W. wordt aangepast in die zin dat de toonzetting een actievere rol voor de gemeente weer zou moeten geven, dat partijen bemiddeling diende te worden aangeboden en dat eerst nog een aantal vragen beantwoord dienen te worden die ook tot aanpassing moeten leiden. De vergadering werd ook door enkele bezoekers van het terrein en natuurlijk bestuursleden bezocht. Achteraf was het bestuur niet geheel tevreden met het bereikte resultaat. Belanghebbenden zouden van onderop aan de voorkant van het project en bestemmingsplan Oolderplas onder goede gemeentelijke regie mee moeten kunnen praten, heeft de gemeenteraad 2 jaar geleden op 24 januari 2014 gesteld. Volgens ons bestuur dient dit een gebeuren te zijn dat de nodige organisatie en procedures en gemeentelijke regie vraagt, zoals bij wijze van voorbeeld beschreven in het schema van I. Pröpper, dat ons bestuur had gepresenteerd. Wij hebben de indruk dat noch de meeste Raadsleden noch het College, noch de ambtenaren dit de laatste jaren daadwerkelijk voor ogen hebben gehad en waarschijnlijk nu na onze inbreng vanaf eind 2015 nog niet, want in deze Commissie Ruimte bijeenkomst is niemand diepgaand op gemeentelijke regie en dit schema ingegaan, terwijl wij dat toch duidelijk in onze brief met bijlagen hadden aangereikt. Daar vroegen we om en niet om bemiddeling.
 • Op 27 januari werd naast het voorgaande tevens het besluit gepubliceerd op ons bezwaarschrift op de omgevingsvergunning inzake het uitvoeren van werkzaamheden (het kappen en vellen van bomen en struiken) in het kader van het project stroomlijn in o.a. de Ooldergreend. Ons bezwaarschrift werd daarin ongegrond verklaard omdat de werkzaamheden wel noodzakelijk zouden zijn in het kader van rivierbeheer. Het bestuur blijft van mening dat zolang er geen dijken bij de Oolderplas worden verwijderd de bomen en struiken aan de noordzijde van de Ooldergreend zouden kunnen blijven staan. Juridisch bleek er echter geen speld tussen te krijgen; het bestuur houdt aan het genomen besluit op deze wijze wel een indruk van een soort publieke misleiding over.
 • Als bestuur hadden we verder al bij het sprekersplein contact opgenomen met wethouder Fick-Moussaoui voor overleg om haar onze positie ten opzichte van alle brieven te verduidelijken. Het feitelijke overleg met haar heeft echter nog tot begin april op zich laten wachten, er was aanvankelijk wel een datum in februari, maar die is vlak van te voren uitgesteld naar later. De wethouder zette in op bemiddeling in een gezamenlijk overleg met de SLL. Ons bestuur vond het daarvoor te vroeg en heeft de wethouder op 28 februari verzocht eerst onze eigen positie te verhelderen en om onderling duidelijkheid krijgen over de door ons bestuur gewenste gemeentelijke regie.
 • Het zal duidelijk zijn dat het bestuur onderling de nodige tijd heeft moeten besteden om de hiervoor genoemde kwesties goed te bespreken, voor te bereiden en af te handelen. Vanaf half februari is bovendien ook nog gewerkt aan het jaarverslag 2015.
 • In maart zijn ook de eerste activiteiten op het terrein van start gegaan. Het was er tot dan nog altijd zeer nat, maar het hoogwater heeft het nodige vuil doen aanspoelen en ook waren er gaten in looppaden op een tweetal plaatsen die zijn gedicht.
 • Half maart zijn verzoeken om in juni kennismakingsdagen/opendagen naaktrecreatie te organiseren binnengekomen. Het bestuur heeft besloten er dit jaar voor het eerst aan deel te nemen. Dit betekent dat landelijk en regionaal ook publiciteit rondom ons terrein zal worden gegenereerd.
 • Eind maart was het bestuur zeer druk met de voorbereiding van een overleg met de wethouder dat 7 april zou plaatsvinden. Voor het overige handelden we email-correspondentie af.
Het tweede kwartaal
 • Op 1 april deden we voor een bezoeker bij de SLL een verzoek tot een toelatingsvergunning. Verderop meer hierover.
 • Op 7 april 2016 vond overleg plaats tussen Wethouder Fick-Moussaoui en ons bestuur. Daar bleek een groot probleem inzake de te plegen bemiddeling. SLL ziet geen basis voor communicatie met Stichting Naturisme Isabellagriend. De wethouder zag echter nog wel bepaalde kansen en beloofde zich voor een betere relatie in te zetten. Voor ons als bestuur was een en ander nogal teleurstellend.
 • 12 april bracht het bestuur haar inhoudelijk en financieel jaarverslag 2015 uit. Dit bood een overzicht van het gebeuren van dat jaar, maar ook een alarmkreet over de ontwikkeling van de financiën; de kosten stijgen meer dan de inkomsten. Het bestuur heeft vanaf dat moment op het terrein een actiever beleid gericht op meer inkomsten gevoerd.
 • Op 17 april bleek dat de SLL voor de op 1 april aangevraagde toelatingsvergunning met onmiddellijke ingang 50 euro aan administratiekosten in rekening bracht bij de betreffende gehandicapte en dit alles buiten ons bestuur om. Verder leken ons de voorwaarden voor de toelating verslechterd. In het licht van de al slechte communicatie met de SLL brengt dit bij het bestuur de nodige commotie teweeg. Op 18 april stellen we wethouder Fick-Moussaoui van een en ander op de hoogte en verzochten we om overleg om activiteiten op elkaar af te stemmen. Vervolgens besteden we de rest van de dagen van april om allerlei voorstellen uit te werken en deden dat in overleg met de gemeente. Uiteindelijk beloofde de betrokken ambtenaar verantwoordelijkheid in de materie op zich te nemen. Begin mei hebben we ook nog en gesprekje met dhr. Berends van de SLL. Daaruit bleek dat de soep wellicht toch niet zo heet was zoals hij leek opgediend. Dat bleek eveneens uit een contact tussen de gemeenteambtenaar en dhr. Daamen van de SLL. In praktische zin werd een en ander vervolgens voor de betrokken gehandicapte en met de SLL zo geregeld dat deze zonder eigen kosten dit seizoen het terrein nog zou kunnen bezoeken. Achterliggende kwesties zoals het berekenen van kosten voor de vergunning en betere uitvoeringsvoorwaarden werden echter nog niet onderling besproken of gewijzigd.
 • 6 Mei hadden we eindelijk een eerste (bijna) zomerse dag met alles wat daar bij hoort. Zwanen broeden weer met de oproep ze met rust te laten.
 • 7 Mei bereikte het bestuur het bericht van overlijden van Jan Geelen, bekend bij bezoekers die al jaren op het terrein komen. Door zijn inspanning is het terrein in 1994 aangewezen als geschikt voor naaktrecreatie in de Algemene Plaatselijke Verordening.
 • Op 12 mei, een van de ijsheiligen-dagen, werd het terrein op sommige plaatsen voorzien van een ‘sneeuwtapijt’ van witte pluisjes van populierbomen en paaiden de vissen weer. Anderzijds moest zoals ook gebruikelijk controle worden uitgeoefend op de aanlegregels; sommigen blijven langer dan 3 dagen aanliggen. Later in de maand bezocht een zwart zwanenpaar met zes jongen ons regelmatig en dat gedurende enkele weken..
 • 25 Mei 2016 spreekt de wethouder Fick-Moussaoui met de SLL. Als bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend zijn we nooit precies op de hoogte gesteld van de inhoud en conclusies van dit gesprek. De wethouder heeft daarna echter de afdoening van de brief aangehouden; anders gezegd van bemiddeling is nog geen sprake.
 • Met de nodige voorbereidingen en publiciteit vooraf – er werd op 30 mei in dit verband een extra nieuwsbrief uitgebracht - organiseerde het bestuur op zondag 5 juni voor de eerste keer de mogelijkheid voor belangstellenden om kennis te maken met naaktrecreatie. Op het middenstuk was een informatietentje opgebouwd. Het was nogal nat op het terrein door de regen van de dagen daarvoor en hoogwater. De temperatuur was echter goed. Een tiental bezoekers kwamen ook, maar een bui gooide later op de middag roet in het eten. 25 en 26 Juni organiseerde het bestuur opnieuw kennismakingsdagen in het kader van Maasplassen Nautique, maar daarbij was het weer minder aan bij het begin van de maand. Op zondag 26 juni ging zowaar de informatietent bij een verrassend onweer met plotsklaps opkomende wind de lucht in.
Het derde kwartaal
 • De eerste dagen van juli bleef het weer hommeles, maar na 20 juli werd het beter. Dat betekende ook dat eindelijk weer eens fraaie natuurfoto’s op de site konden worden geplaatst. Op 26 juli bleken ook de bevers zeer actief geweest te zijn en een wegversperring langs de Oolderplas naar de tweede toegang te hebben veroorzaakt. Deze werd echter in snel tempo vakkundig weggewerkt.
 • Eind augustus hadden we ook nog een zonnige periode. Deze werd van zaterdag op zondag 28 augustus afgesloten met een hevig onweer. Dit leverde op deze dag opnieuw een wegversperring op langs de Oolderplas richting tweede toegang. Hier moest wel een uur met hulp van enkele bezoekers stevig aan worden gewerkt, voordat de doorgang weer vrij was.
 • 12 September stelde het bestuur een hinderlijke blauwalg-laag vast aan de zuidkant van het noordelijke plasje Isabellagriend. Uiteraard werd hiervoor ook onmiddellijk gewaarschuwd. Ook werd de bezoekers uitleg gegeven over het gegeven dat de wind deze laag naar een andere kant kan verplaatsen en dat is daags daarna dan ook gebeurd. Blauwalg ziet er in het water overigens groen en olieachtig uit. Als de blauwalg op de kant komt in de zon kan deze fel blauw worden.
 • Uit het verslag van dit kwartaal zal duidelijk zijn dat het in dit kwartaal beleidsmatig wat rustiger werd, maar ook dat daar verder geen voortgang in zat. Daarnaast vonden voor de rest de gebruikelijke werkzaamheden plaats. Opruimen met veel afval van het hoogwater en toch ook voortdurend op het terrein, bezoekers informeren, met hen communiceren en hen verzoeken om te doneren enzovoort. Het bestuur besloot na binnenkomende klachten te proberen om hardnekkige ongewenste intimiteiten wat sterker met behulp van handhavers aan te pakken en voerde dit ook uit.
Het vierde kwartaal
 • Op 13 oktober bleek uit contact met de gemeente dat het met de voortgang in het project en bestemmingsplan Oolderplas onduidelijk gesteld is. De overheden (provincie en gemeente) hadden daags van te voren een beroep op de initiatiefnemers gedaan er meer werk van te gaan maken nu door hen betere voorwaarden (inhoudelijke en financiële) zijn geschapen. Midden november bleek dat een van de subsidievoorwaarden is dat de uitvoering nog voor eind 2016 een aanvang moet nemen en dat een tweede looptijdwijziging niet gerealiseerd kan worden. Uit de contacten hebben wij overigens ook begrepen dat de initiatiefnemers er nog altijd vanuit gaan dan zij aan deze subsidievoorwaarden kunnen en willen voldoen. We hopen dat een en andere niet zo gaat verlopen dat naturisten niet op een behoorlijke wijze kunnen participeren en dat we onder een bepaal tijdsdruk komen te staan.
 • 19 November blijkt het programma Stroomlijn in daadwerkelijke uitvoering te komen en is op het terrein op de bomen duidelijk aangegeven welke zullen verdwijnen. Het bestuur heeft indertijd (zie ook begin van dit verslag) bezwaar aangetekend tegen het onnodig en vroegtijdig verwijderen van bomen. Die procedure heeft het bestuur helaas verloren. Naar aanleiding van het gegeven dat niet alle bomen en struiken bij de voormalige parkeerplaats weg bleken te gaan heeft het bestuur dezer dagen toch nog een beroep gedaan op de SLL om zo mogelijk de grote bomen aan de zuidkant van het noordelijke plasje Isabellagriend te behouden. De druk van Rijkswaterstaat bleek echter zo groot dat dit niet gerealiseerd kon worden. Helaas. Eind november zijn alle gemarkeerde bomen gerooid.
 • Vermeldingswaard is tenslotte nog dat het bestuur op 15 december haar eerste en laatste nieuwsbrief van 2017 heeft uitgebracht. Het was nummer 8. Alleen dit gegeven al duidt er op dat de voortgang met betrekking tot het Project en het Bestemmingsplan Oolderplas in het afgelopen jaar gering lijkt te zijn. Maar mogelijk had het bestuur niet op alles zicht. Wat betreft burgerparticipatie betreft stelde het bestuur in de nieuwsbrief dat er volgens haar zelfs van achteruitgang sprake was. Deze nieuwsbrief deed verder uit de doeken waarom dat volgens haar zo was en hoe een en ander gelopen is rondom de vegetatieverwijdering aan de noordzijde van de Oolergreend. De Nieuwsbrief eindigde met de eindejaarswensen van het bestuur.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten weer een aantal keren vergaderd op het terrein, bij leden thuis en elders. Veel overleg in vooral het eerste en deels het tweede kwartaal vond verder per telefoon plaats en er was vooral veel uitwisseling per email. Veel concept-standpunten zijn eerst bij het bestuur rondgegaan voor ze naar buiten werden gebracht. Ook dit jaar is bij enkele personen advies ingewonnen. We danken een ieder voor zijn of haar inbreng.

De verantwoording van de financiën over 2016 ziet er als volgt uit:
   Beginsaldo:

   Inkomsten
   - Donaties 2016

   Totaal
   € 833,16


   € 1392,30
   _______
   € 2225,46
   Uitgaven:
   - Kosten betalingsverkeer
   - Contributies
   - Kosten hosting website
   - Maaimachine, benzine, berging
   - Secretariaatskosten
   - Telefoonkosten
   - Vervoerskosten
   - Overige kosten + representatie

   Totaal


   € 76,05
   € 231,00
   € 36,50
   € 129,53
   € 80,71
   € 47,40
   € 145,98
   € 66,32
   _______
   € 813,49

   Eindsaldo:

   _______
   € 1411,97


Tot zover ons inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2016. Het financiële verslag laat zien dat we door een actievere opstelling vanuit het bestuur veel meer donaties (meer als 65%) binnen kregen dan in 2015 en dat de uitgaven ook duidelijk verminderd (ongeveer 30 %) konden worden. Van een neerwaartse spiraal gaat het zeer duidelijk weer opwaarts. Wij danken alle gul gevende bezoekers.Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017