Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2018 van de Stichting Naturisme Isabellagriend

De Stichting heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen:
  het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
In 2018 heeft dit tot de volgende activiteiten geleid.

Het eerste kwartaal
 • Januari begonnen we het nieuws op de site met foto's van hoog water en met bomen die omgelegd waren door bevers. Ook vermeldden we hierbij dat het komende seizoen een bij velen bekende bezoeker helaas niet meer in ons midden zou verkeren. 18 Januari kregen we de eerste voorjaarsstorm die ook enkele bomen omlegde over het doorgaande pad langs het water, en die heeft het bestuur met enkele bezoekers weggeruimd. Dat was werk tot het einde van de maand. De overgebleven twee stammen kwamen daarbij weer ongeveer recht overeind te staan en daar is in de loop van het jaar een nieuwe takkenkruin bovenop gekomen. Ziet weer prima uit.
 • De gemeente Roermond heeft op 9 januari een voorlichtngsbijeenkomst gehouden - onze penningmeester was hierbij aanwezig - over het gegeven dat zij via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een verzekering voor alle in de gemeente Roermond werkzame vrijwilligers heeft afgesloten. Het bestuur en onze stichting vallen hier ook onder.
 • In de informatie voor de commissie Ruimte van 31 januari werd door de gemeente de voortgang over het maken van afspraken tussen de Stichting het Limburgs Landschap (SLL) voorgesteld alsof deze nagenoeg rond waren gekomen. Op dat moment was er echter nog geen enkele afspraak gemaakt en dit leidde er toe dat ons bestuur enkele raadsleden vroeg opheldering te vragen. En dit leidde vervolgens mede in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen tot enige commotie bij de wethouder en het ambtelijk apparaat. Ze beloofde er werk van te maken, maar dat is ook later niet echt gebeurd. Voorzitter en secretaris bezochten in maart nog wel een interessante bijeenkomst van de Stichting Ruimte over burgerparticipatie en de omgevingswet waarbij we ook kort spraken met de wethouder. Uiteindelijk heeft het bestuur begin april toch maar weer zelf contact opgenomen met de directie van SLL.
 • 2 Februari stond een eerste bericht in de krant over het verlagen van de oostelijk dijk van het lateraal kanaal waardoor bij hoogwater een aanmerkelijk waterpeilverlaging zou plaatsvinden in onder andere de Oolderplas en omgeving, Dit gaat nieuwe perspectieven bieden voor ontwikkelingen op de Maas- en plasoevers en het bestuur zal deze ontwikkelingen blijven volgen. 20 Maart viel er meer over te lezen en blijken de Gemeente, de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en het Waterschap verder te komen in de uitwerking ervan. Uit Buggenum kwamen er daarentegen geluiden dat het daar mogelijk negatieve gevolgen heeft.
 • Half februari is binnen het bestuur voor het eerst gesproken over de Algemene Verordening Gegegevensbescherming die in mei in werking ging treden. We zijn daarna begonnen ons te oriënteren in de materie en zijn ook ingegaan op hulp die door de landelijke organisatie Naturisten Federatie Nederland en door de Provincie Limburg werd aangeboden. Met beide zijn we echter niet verder gekomen omdat ze kleine stichtingen zoals de onze te weinig te bieden hadden. Uiteindelijk hebben we alles zelf uitgezocht en dat kostte de nodige inspanningen. In maart/begin april hebben we een huishoudelijk regelement en een privacyverklaring uitgebracht die later ook gevolgd zijn door door maatregelen, zoals een veilige website, communicatie en betere beveiliging van de hardware.
 • Het bleef lang koud en nat. langzaam maar zeker hebben we het hoogwatervuil opgeruimd. Daarbij hebben we naast een bord van de Ourthe, een zijrivier van de Maas onder Luik, ook een goed ingepakt sekspakket half verstopt in de grond en veel klein plastic gevonden om maar eens drie bijzondere elementen te noemen die de nodige vraagtekens opriepen. Buiten dit alles om heeft het bestuur ook werk gemaakt van ondergravingen van het pad door bevers langs de oostkant van de Isabellagriendplas. Met dit laatste verwachten we in de toekomst meer te maken te krijgen.
 • Samengevat waren dit de ontwikkelingen en was er weinig voortgang in de relatieontwikkeling met de Stichting het Limburgs Landschap, maar begin april stuurde we een in maart reeds voorbereide mail naar de directeur van de Stichting het Limburgs Landschap om de draad weer op te pakken.
Het tweede kwartaal
 • Na 5 april is een zwaan gaan broeden net naast het struinpad aan de noordwestzijde. We hebben dat gedeelte afgesloten voor de bezoekers en velen hebben zich daar prima aangehouden. Pas 20 mei konden we ons verheugen op 4 jonge zwanen, waarmee dus alle eieren waren uitgekomen. Voor een ander paar iets verderop is dit helaas niet gelukt.
 • 7 April was er pas een eerste zonnige dag en tot dat moment hadden we ook al weer zo’n 25 grote zakken met hoogwatervuilnis opgehaald.
 • Iets na half april zijn we met medewerkers van de Stichting het Limburgs Landschap gestart aan het tot stand brengen van een gezamenlijke overeenkomst over het beheer van het naaktrecreatieterrein-gedeelte van de Ooldergreend. We hebben daarbij gepoogd zo duidelijk en inhoudelijk mogelijk op tafel te leggen wat wij als Stichting wilden. Na de nodige uitwisseling van telkens weer wat bijgestelde concepten is een samenwerkingsovereenkomst tot stand gebracht waarin het natuur- en het naturistisch beheer duidelijk onderscheiden is in afgebakende taken. In de overeenkomst is onder heldere voorwaarden voor onze Stichting tevens de bevoegdheid geregeld om geheel zelfstandig minder validen toelatingsvergunnin-gen te verstrekken om gemotoriseerd het terrein te bezoeken. Er is veel werk ingestopt door de secretaris, maar we zijn wel tevreden over het resultaat. Eind juni was alles gereed en 2 juli is de overeenkomst voorzien van de laatste vereiste handtekeningen.
 • Veel werk is dit kwartaal ook nog gaan zitten in het tot stand brengen van de vereisten die noodzakelijk waren voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook hier veel werk voor onze secretaris, maar ruim op tijd voldeden we eraan.
 • Vanaf half april werd het steeds beter weer. Foto’s van de natuur en dieren verschenen weer op de site. De overblijfselen van een grote meerval werden opgeruimd. Elke dag konden we hele tijden genieten van de zang van meerdere nachtegalen. Op de site was een opname daarvan te horen. Tegen eind mei werd de uitzonderlijke zuiderlijke keizerlibel in de vlucht gefotografeerd, een knap staaltje van onze hoffotograaf. Later in juni zagen we nog meer bijzondere plaatjes van het oog en van een eitjes leggende libel en van parende lantaarntjes. Op het eind van de maand waarschuwden we voor brandgevaar.
 • Eind mei werden er weer aanstalten gemaakt om het terrein nog eens goed bij te maaien nadat de hoofdpaden en stukken bij de aanlegsteigers al eens via de Stichting het Limburgs Landschap onder handen waren genomen. Dit alles voor de open dag van juni. Hierbij werden we echter geconfronteerd met noodzakelijk onderhoud van de maaimachine. Zo moesten er 2 nieuwe buiten- en 1 binnenband en een nieuwe v-snaar op. En bleken even later de startmotor en de accu aan het einde van hun latijn te zijn. Een en ander heeft bestuursleden (en zelfs een oud-bestuurslid) de nodige inspanningen en tijd gekost. Toch lukte het om juist op tijd nog een keurige grasmat en paden te realiseren. Wel bleek er nog iets aan de hand te zijn met een van de messen, maar ook dat is later opgelost.
 • 27 Mei werd een extra nieuwsbrief uitgebracht waarin een ieder wat werd bijgepraat en werd opgeroepen deel te nemen aan de Open dag van 5 juni. Daarbij deden we ook een poging om bewoners van Ool aan te spreken om eens met ons kennis te maken. Helaas was het op de dag zelf wat minder weer. Het was heel gezellig met vooral de vaste bezoekers en enkele nieuwelingen, maar helaas geen respons uit Ool.
 • Naast dit alles was het bestuur ook voortdurend actief in het opruimen van afval, illegaal vissen, waarbij we deels tevergeefs de Stichting Sportvisserij Limburg inschakelden – hun eigen toezicht laat ook te wensen over - en in toezicht op het terrein waarbij we verschillende malen publiekelijke seksuele handelingen tegen kwamen. Wij proberen dit laatste dan altijd onmiddellijk te stoppen, hetgeen meestal wel lukt. We merkten daarbij dat sommigen dat heel normaal vinden en ons ook lieten weten die informatie van het internet te hebben gekregen. We hebben ons hier op een gegeven moment verder in verdiept en hebben op 10 mei ook een soort brandbrief (mail) naar de stadswacht gezonden met het verzoek om meer ondersteuning van onze activiteiten.
Het derde kwartaal
 • Meteen in juli begon het bestuur met de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting het Limburgs Landschap door iedereen te informeren. Ook kregen enkele minder-validen op de wachtlijst een toelatingsvergunning en startten we de procedure om twee gratis toelatingsborden met pictogrammen van de Naturisten Federatie Nederland te verkrijgen.
 • Eind juli berichtten we op de website dat er al enige tijd een Facebookgroep van en voor bezoekers van de Isabellagriend bestond met meer als 400 leden. We hebben als bestuur contact gelegd met de beheerders en afgesproken elkaars werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Ook wordt tegen het eind van de maand blauwalg geconstateerd en die bleef afhankelijk van de windrichting helaas tot het einde van het seizoen.
 • Verloren en gevonden en gestolen voorwerpen waren rond deze tijd ook aan de orde. Helaas hebben we niemand direct kunnen betrappen. Lang niet altijd wordt verder alles opgevraagd, maar bewaren we zaken toch en zo hebben we in juli ook nog de nodige tijd besteed aan een bril die al bijna een jaar eerder verloren was. Ook verloren autosleutels werden bijvoorbeeld pas laat in augustus opgevraagd.
 • 10 Augustus zijn bezoekers van de Ooldergreend, buurtbewoners, buiten het naaktrecreatieterrein geconfronteerd met publieke seksuele handelingen. Dat is gemeld bij de Stichting het Limburgs Landschap en zo kwam het ons ook ter ore. Een en ander heeft de nodige commotie teweeg gebracht. Ook al heeft het buiten het naaktrecreatieterrein plaatsgevonden toch voelden wij ons als bestuur aangesproken en zijn we van mening dat we moeten pogen alle belanghebbenden – buurtbewoners, bezoekers van het terrein, buurtpreventie, buurtvereniging, stadswacht, politie, medewerkers van de stichting het Limburgs Landschap en bestuur van onze stichting - meer op elkaar betrokken te laten raken en zo de overlast aan te pakken en terug te dringen, want wat er gebeurd is en gebeurt – op 14 september heeft zich nog een soortgelijke situatie voor gedaan - kan niet. Overigens is de stadswacht bij dit laatste incident betrokken en heeft verbalen uitgeschreven. We hebben met de betrokken bezoek(st)ers van beide incidenten gesproken met van beide kanten de punten - vooral de stadswacht vragen meer te controleren en andere activiteiten - waarbij we elkaar mogelijk kunnen helpen. Dat is ook gebeurd met een aantal bezoekers op het terrein. We poogden tevens een wat permanentere relatie met de buurt op te zetten via de buurtvereniging Nepomucenus, maar die is nog niet tot stand gekomen. We hebben – lukte pas half september - ook een goed gesprek gehad met de stadswacht, die daarna wat vaker op bezoek is gekomen. Onderling hebben we wat betere werkafspraken gemaakt en dat heeft vooral ook met medewerkers van de Stichting het Limburgs landschap plaatsgevonden. Wij blijven stringent optreden tegen overtreders en als eenmaal waarschuwen niet helpt nemen we verdere maatregelen.
 • Midden augustus is een bezoeker onwel geworden op het terrein. Dat is uiteindelijk goed afgelopen, maar de ambulance kwam met de nodige vertraging aan, doordat de plaats van het ongeval niet duidelijk was. Dit was niet de eerste keer en het bestuur is vervolgens actie gaan ondernemen om maatregelen te realiseren die dit mogelijk voorkomen. Het geheel blijkt een complexe problematiek te zijn waarin veel elementen goed op elkaar afgestemd moeten worden. Bezoekers moeten ons inziens beter weten wat ze bij een calamiteit dienen te doen en vervolgens dienen diverse hulpverleningsinstanties daar adequater op te reageren. Dat er ooit nog iets fout gaat, zal wel niet te voorkomen zijn. Volgend seizoen hopen we een en ander verbeterd te hebben.
 • Eind augustus bracht het bestuur nieuwsbrief nummer 9 uit die naast meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting het Limburgs Landschap (SLL) vooral handelde over de daaraan te verbinden consequenties. Omdat SLL zich inmiddels teruggetrokken heeft uit het bestemmings- en projectplan Oolderplas vervalt de doelstelling van de nieuwsbrief om de abonnees daar vooral over te informeren en gaat deze voortaan over ontwikkelingen die het natuurgebied Ooldergreend en de naturistische recreatie in een gedeelte daarvan betreffen en kunnen bevorderen. Nummer 9 gaat verder vooral over de noodzaak om opvolgers voor de huidige bestuursleden te krijgen. Daar is verder in het seizoen met bezoekers over gesproken, maar duidelijke resultaten zijn nog niet behaald.
 • Begin september wisten de bevers de nodige bomen om te leggen, die vervolgens ook weer snel werden opgeruimd. We zijn benieuwd wanneer er een burcht langs de plas komt.
 • Voor het overige bleef het mooie weer aanhouden, maar ook de blauwalg.
Het vierde kwartaal
 • In oktober werden de afspraken over de inhoud van de strandborden definitief gemaakt. Het zal nog even duren voor ze gemaakt en afgeleverd worden.
 • Iets na midden november werden doorgangen gemaakt in het struikgewas aan de noordzijde van de Isabellagriend. Dit om de doorstroom van water bij hoogwater te bevorderen.
 • Eind november hebben de voorzitter en de secretaris deelgenomen aan de Conferentie Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg georganiseerd door de Provincie Limburg. Er werd verantwoording afgelegd over bereikte resultaten. De ontwikkelingen rond het lateraal kanaal hebben voortgang en we leerden er nog een en ander over marketing via de digitale media.
 • In december had het bestuur nog een regulier overleg met de districtsbeheerder van de Stichting het Limburgs Landschap. De voortgang van de samenwerking werd besproken en op enkele punten wat bijgesteld. Zo mogelijk grijpen we begin volgend jaar met elkaar het plaatsen van de strandborden aan om publiciteit over onze samenwerking te genereren.
 • Onze eindejaarswensen brachten we 16 december uit.
Samengevat
 • Terugkijkend op dit zestiende jaar van haar stichtingsbestaan stellen we vast dat het een uitzonderlijk warm jaar is geweest, maar dat dat op warme dagen vaak bezoekers weerhield om te komen. Men weet wellicht nog niet in voldoende mate dat het in de schaduw bij het water bij zeer warm weer altijd minstens 5 graden koeler is; wind vanaf het water. Er is wel een grotere diversiteit aan bezoekers gekomen dan de jaren daarvoor. Meer jongere mensen en het totaal-bedrag aan donaties (zie hieronder) laat ook zien dat we door meer bezoekers worden gesteund.
 • Naast dit alles is er dit jaar veel ook veranderd ten positieve in de relatie met de Stichting het Limburgs Landschap. We hebben met elkaar een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en dat is toch wel een mijlpaal in onze onderlinge geschiedenis. Een geweldig punt om dit inhoudelijke verslag mee af te sluiten.
Organisatie.
Het bestuur heeft dit jaar in het licht van de hiervoor geschetste activiteiten weer een aantal keren vergaderd op het terrein, bij leden thuis en elders. Veel overleg vond verder per telefoon plaats en er was vooral veel uitwisseling per email. Veel concept-standpunten zijn eerst bij het bestuur rondgegaan voor ze naar buiten werden gebracht. Ook dit jaar is bij enkele personen advies ingewonnen. We danken een ieder voor zijn of haar inbreng.

De verantwoording van de financiën over 2017 ziet er bijzonder positief en wel als volgt uit:
   Beginsaldo € 2250,34
   Inkomsten
   - Donaties 2018 € 1822,35
   Subtotaal € 4072,69
   Uitgaven
   - Kosten betalingsverkeer € 126,03
   - Contributies (NFN, SLL) € 186,00
   - Kosten hosting (Abonnement; veiligheidscertificaat 2 jr.) € 118,70
   - Beveiliging hardware stichting (Bitdefender 2 jr.) € 72,50
   - Maaimachine
        o Onderhoud (banden, v-snaar, startmotor, accu) € 343,60
        o Benzine, olie € 40,78
        o Berging € 70,00
   - Benodigdheden terrein (afzetlint, markeerketting) € 17,68
   - Secretariaatskosten(inkt, papier,lamineer) € 159,70
   - Telefoonkosten € 47,40
   - Vervoerskosten € 154,85
   Subtotaal € 1337,24
      
   Eindsaldo € 2735,45
Tot zover ons inhoudelijke en financiële jaarverslag van 2018. Het financiële verslag laat in vergelijking met voorgaande jaren zien dat we ondanks het gegeven dat we veel kosten aan de maaimachine en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming hadden zeer tevreden kunnen zijn. We eindigen met ongeveer 500 euro meer in kas en hebben 300 euro meer aan donaties binnengehaald. Daar kunnen we onszelf, als bestuur, en de bezoekers een pluim voor geven.Jaarverslagen: 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018