Privacyverklaring van de Stichting Naturisme Isabellagriend

Versie 1-01-2020.


Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend (SNI, ook wel ďStichtingĒ) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring en heeft in haar Huishoudelijk Reglement nadere regels gesteld tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die de Stichting verwerkt:
De Stichting verwerkt persoonsgegevens van haar bestuursleden en van personen die gebruik maken van de diensten van de Stichting en/of omdat personen deze zelf met een bepaal doel aan ons verstrekken. De Stichting verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar beleid en diensten ten behoeve van de hierna omschreven doelen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de stichting verwerkt:
1. met betrekking tot bestuursleden van de Stichting:
    - Voor- en achternaam
    - Geslacht
    - Adresgegevens
    - Functie in het bestuur
    - Geboorteplaats, -datum, burgerservicenummer, bestuursfunctie
      (i.v.m. het handelsregister)
    - Telefoonnummer
    - E-mailadres
2. met betrekking tot personen die gebruikmaken van de diensten van de Stichting:
    - Voor- en achternaam
    - Geslacht
    - Adresgegevens
    - E-mailadres
    - Aanwezig zijn van lichamelijke beperking + telefoonnummers
      (i.v.m. toelatingsvergunning tot terrein en communicatie bij toelating)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de Stichting verwerkt:
De Stichting verwerkt in beginsel geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens behoudens door personen gedeelde informatie (zoals lichamelijke beperkingen in verband met toelating tot het terrein). Voor zover informatie met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens wordt gedeeld, wordt deze zorgvuldig, vertrouwelijk en met de plicht tot geheimhouding binnen het bestuur behandeld.
De Stichting heeft met haar diensten niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een persoon jonger/ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email: info@naturisme-isabellagriend.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt de Stichting persoonsgegevens:
De Stichting verwerkt persoonsgegevens van bestuursleden voor de volgende doelen:
 • Bestuurslidgegevens voor Kamer van Koophandel vanwege het handelsregister;
 • Bestuurslidgegevens voor Naturisten Federatie Nederland (NFN) ten behoeve van hun informatieverstrekking.
 • De Stichting verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van haar diensten op basis van hun eigen toestemming voor de volgende doelen:
 • Om onze nieuwsbrief te verzenden aan personen die zich geabonneerd hebben;
 • Om te kunnen communiceren (bellen of e-mailen) om onze dienstverlening (toelating van minder-validen op het terrein bijvoorbeeld) uit te kunnen voeren;
 • Om personen te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om diensten voor u uit te voeren en of door u af te kunnen laten nemen.


 • Wel of geen geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens:
  De Stichting kent geen geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. De Stichting werkt enkel met interne emaillijsten voor de abonnees van de nieuwsbrief. De gegevens daarvan worden opgeslagen in bestanden, waarop beveiliging wordt toegepast en waarvan back-ups worden gemaakt conform actuele standaarden.

  Hoe lang bewaart de Stichting persoonsgegevens:
  De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld. De Stichting hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieŽn van persoonsgegevens; voor zover van toepassing geven we hier tevens de redenen voor deze termijn aan:
  Persoonsgegevens van bestuursleden die aan de Kamer van Koophandel worden voorgelegd
 • vanaf het moment van in functie treden van een bestuurslid tot beŽindiging daarvan
      (wettelijk verplicht vanwege de Handelsregisterwet);
 • Gegevens van bestuursleden die aan de NFN worden voorgelegd
 • vanaf het moment van in functie treden van een bestuurslid tot beŽindiging daarvan
      (ten behoeve van informatievoorziening vanuit NFN);
 • Gegevens van abonnees op de Nieuwsbrief:
 • vanaf moment van aangaan van abonnement tot opzegging;
 • Gegevens van personen die een toelatingsvergunning tot terrein verkrijgen:
 • vanaf moment van verstrekking tot einde seizoen van het jaar van verstrekking
      (elk jaar wordt indien van toepassing een nieuwe toelating verstrekt).
 • Na verloop van de hierboven genoemde bewaartermijnen worden de persoonsgegevens vernietigd.

  Gegevensdeling met derden:
  De Stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht het ooit tot verwerking van persoonsgegevens komen via andere bedrijven of organisaties, dan maken we afspraken die ertoe dienen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te bewerkstelligen als we zelf intern toepassen. Voor zover mogelijk worden hierbij persoonsgegevens geanonimiseerd. De Stichting blijft dan verantwoordelijk voor deze afspraken.

  De Stichting gebruikt geen cookies, of vergelijkbare technieken:
  De Stichting gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken. Als u gebruik maakt van linken op de website van onze Stichting naar andere websites wordt u mogelijk wel geconfronteerd met cookies en vergelijkbare technieken op die andere website, maar de Stichting is daar niet verantwoordelijk voor en kan hier niet op worden aangesproken.

  Rechten van personen zoals gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
  U heeft het recht om uw door de Stichting verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u bij de Stichting het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Een en ander kan wel tot gevolg hebben dat een aan u verleende dienst niet langer wordt voortgezet.
  Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van en over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email: info@naturisme-isabellagriend.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

  Hoe gaat de Stichting om met datalekken:
  Als onbedoeld toegang wordt verkregen tot bestanden met persoonsgegevens van de Stichting zullen deze datalekken worden vastgelegd en gedocumenteerd en van passende maatregelen worden voorzien. Indien er risicoís voor natuurlijke personen uit voortkomen zullen deze zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting:
  De Stichting wil u er verder op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een eventuele klacht over onze persoonsgegevensverwerking in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

  Beveiliging van persoonsgegevens door de Stichting:
  De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Stichting actualiseert dit voortdurend. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw gegevens, neem dan contact op met onze secretaris of via email: info@naturisme-isabellagriend.nl.

  Contactgegevens van de Stichting:
  Adres secretariaat: Stichting Naturisme Isabellagriend, Harmoniestraat 12, 6118 GM Nieuwstadt.
  Ad van Zeeland is naast secretaris van het bestuur ook aanspreekbaar op de gegevensbescherming en -verwerking door de Stichting Naturisme Isabellagriend.
  Gelieve in voorkomende situaties met hem contact op te nemen. Doe dit liefst via email: info@naturisme-isabellagriend.nl.

  © 1 januari 2020 - heden Stichting Naturisme Isabellagriend.